print

Brexit: wie valt niet onder het terugtrekkingsakkoord voor het recht op uitkeringen?

Vanaf 1 januari 2021 kunnen personen die niet vallen onder het Terugtrekkingsakkoord  zich beroepen op het nieuwe Protocol inzake coördinatie van de sociale zekerheid, dat werd afgesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in het kader van het nieuwe Handels en samenwerkingsakkoord.

Dit Protocol bepaalt nadere regels inzake het recht  op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en geboorte van een kind voor zowel (1) Belgische en andere EU-burgers die met ingang van 1 januari 2021  tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk willen verblijven of  naar het Verenigd Koninkrijk wensen te verhuizen, en/of in België beginnen te werken, alsmede (2) Britse burgers die met ingang van 1 januari 2021 tijdelijk in België willen verblijven of naar België willen verhuizen of in België beginnen te werken.

Op deze pagina:

De coördinatieregels voor  uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en geboorte van een kind zoals bepaald in het Protocol lopen grotendeels gelijk zijn met de EU- regels die tussen België en het Verenigd Koninkrijk van toepassing ook na 31 december 2020 van toepassing blijven voor de personen die mensen die vallen onder het Terugtrekkingsakkoord.

Toch zijn er tussen het Protocol en de EU-regels uit het Terugtrekkingsakkoord ook enkele belangrijke verschillen, die zich hoofdzakelijk situeren op vlak van de meeneembaarheid van een uitkering van het ziekenfonds bij een verplaatsing tussen België en het Verenigd Koninkrijk, alsook op vlak van de coördinatie van invaliditeitsprestaties:

  • Behoud van uitkering bij een tijdelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk in kader van het Protocol

Tot en met 31 december 2020 konden uitkeringsgerechtigden volstaan met een eenvoudige melding aan hun ziekenfonds wanneer zij tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk verbleven. Deze personen hadden geen voorafgaande toestemming nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds zoals normaal wordt voorgeschreven door de Belgische wetgeving.   

Deze eenvoudige melding is niet langer van toepassing voor uitkeringsgerechtigden die wensen om tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk te verblijven na 31 december 2020 en die niet vallen onder het Terugtrekkingsakkoord (waarvoor de EU-regels verder van toepassing blijven).  

Uitkeringsgerechtigden die vallen onder het Protocol en wensen om tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk te verbljiven moeten voortaan voorafgaand aan hun vertrek de toestemming tbekomen van de adviserend arts van hun ziekenfonds.

Bij het ontbreken van een toestemming zal het ziekenfonds de uitkeringen weigeren voor de periode van verblijf in het Verenigd Koninkrijk.

  • Behoud van uitkering bij woonplaats in het Verenigd Koninkrijk of bij overdracht van woonplaats naar het Verenigd Koninkrijk  in kader van het Protocol

Tot en met 31 december 2020 voorzag de regelgeving van de Europese Unie in de exporteerbaarheid van elk type uitkering betaald door het Belgisch ziekenfonds bij (overdracht van) woonplaats in het Verenigd Koninkrijk. Bijgevolg konden gerechtigden op een uitkering van het ziekenfonds deze uitkering verder blijven ontvangen wanneer zij naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden.

Dit principe wordt vanaf 1 januari 2021 enkel nog voorbehouden voor de gerechtigden die vallen onder het Terugtrekkingsakkoord.

Voor de personen die vallen onder het Protocol geldt het principe van exporteerbaarheid van uitkeringen bij overdracht van woonplaats naar het Verenigd Koninkrijk enkel nog voor de uitkeringen anders dan invaliditeitsuitkeringen (= primaire arbeidsongeschiktheid, moederschap, enz.).

Wat invaliditeitsuitkeringen betreft, vindt voortaan enkel nog het Belgisch recht toepassing op de situatie van verhuis naar het Verenigd Koninkrijk.

Op basis van het Belgisch recht is een invaliditeitsuitkering enkel maar betaalbaar aan gerechtigden die zich effectief op het Belgisch grondgebied bevinden, met uitzondering van tijdelijke verblijven in het buitenland die vooraf werden toegestaan door de adviserend arts van het ziekenfonds.

Dat betekent dat gerechtigden op een Belgische invaliditeitsuitkering die niet vallen onder het Terugtrekkingsakkoord zullen worden geconfronteerd met een stopzetting van de uitbetaling van deze uitkering zodra zij op een bepaald moment na 31 december 2020 naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen.

  • Coördinatieregels voor invaliditeitsprestaties onder het Protocol

Het systeem van proratering van invaliditeitsprestaties zoals dit gold onder het EU-recht voor Belgische invaliden met een Britse loopbaan na 31 december 2020 enkel nog van toepassing voor personen die na 31 december 2020 invalide worden onder de Belgische wetgeving en vallen onder het Terugtrekkingsakkoord.  

Voor Belgische invaliden met een Britse loopbaan die enkel vallen onder het Protocol en invalide worden in België na 31 december 2020 geldt dit systeem van proratering niet langer. Deze personen kunnen op basis van het Protocol enkel een recht op invaliditeitsuitkering kunnen laten gelden in België als staat waar men verzekerd is bij het ontstaan van invaliditeit.

Belgische en EU-burgers

U bent Belgisch onderdaan of EU-burger, woonachtig en sociaal verzekerd in België en u valt per 1 januari 2021 niet onder het Terugtrekkingsakkoord.

Uw situatie ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk wordt geregeld door het nieuwe Protocol inzake coordinatië van sociale zekerheid (‘Protocol’) dat samen met het Handelsakkoord werd afgesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Hier vindt u lijst van vragen inzake recht op uitkeringen ten laste van uw Belgisch ziekenfonds, indien u van plan bent om na 31 december 2020 naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen of indien u tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk zou willen verblijven.

U ontvangt een Belgische uitkering van het ziekenfonds en u wenst naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen na 31 december 2020.

U ontvangt een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds en u woont in België of een andere lidstaat van de Europese Unie. U wenst te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Kan u in dat geval uw uitkering behouden?

Er geldt een onderscheid naargelang het type van uitkering dat u ontvangt van het Belgisch ziekenfonds wanneer u als uitkeringsgerechtigde uw woonplaats overbrengt van België naar het Verenigd Koninkrijk.

U ontvangt een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds (eerste jaar arbeidsongeschiktheid)

Deze uitkering wordt gekwalificeerd als een ziekte-uitkering onder het Protocol.

U kan deze uitkering op basis van het Protocol meenemen wanneer u verhuist naar het Verenigd Koninkrijk.

U ontvangt een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid)

Het Protocol sluit invaliditeitsuitkeringen expliciet uit van het principe van meeneembaarheid van uitkeringen bij verhuis naar het Verenigd Koninkrijk.

Bijgevolg wordt het antwoord op deze vraag, wat invaliditeitsuitkeringen betreft, enkel geregeld door het nationale Belgische recht. 

Op basis van het nationale Belgische recht zijn invaliditeitsuitkeringen enkel verschuldigd indien u effectief op het Belgisch grondgebied verblijft.

Dat betekent dat het ziekenfonds uw Belgische invaliditeitsuitkering zal stopzetten wanneer u tijdens het tijdvak invaliditeit uw woonplaats overbrengt naar het Verenigd Koninkrijk.

Hetzelfde geldt indien u reeds tijdens het tijdvak primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar arbeidsongeschiktheid) naar het Verenigd Koninkrijk bent verhuisd. Vanaf uw intrede invaliditeit (tweede jaar arbeidsongeschiktheid) stopt de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar de Belgische invaliditeitsuitkering komt in dat geval niet tot uitbetaling omdat u in het Verenigd Koninkrijk woont.

De uitkering zal opnieuw in betaling worden gesteld wanneer u (opnieuw) verhuist naar België of een andere lidstaat van de Europese Unie, voorzover u op dat moment nog aan alle toekenningsvoorwaarden voldoet.

Opgelet:    In uitzonderlijke gevallen kan u uw uitkering wel meenemen indien u na 31 december 2020 verhuist naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is het geval wanneer u als Belg of EU-burger op basis van het Terugtrekkingsakkoord een recht op verblijf in het Verenigd Koninkrijk kan doen gelden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u na 31 december 2020 zou verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk om u bij een Belgisch of EU-familielid te vervoegen dat ten laatste op 31 december 2020naar het Verenigd Koninkrijk is verhuisd (gezinshereniging).

U ontvangt een Belgische uitkering en u wenst tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk te verblijven na 31 december 2020.

U ontvangt een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds en plant een tijdelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk (bijv. vakantie).

Het Verenigd Koninkrijk is geen lidstaat meer van de Europese Unie, zodat u voor een tijdelijk verblijf in dat landvanaf 1 januari 2021 niet langer kan volstaanmet een eenvoudige melding aan het ziekenfonds voorafgaand aan uw vertrek.

Voor tijdelijke verblijven in het Verenigd Koninkrijk heeft u vanaf 1 januari 2021 de voorafgaande toestemming nodig van de adviserend arts van uw ziekenfonds, zoals dat ook het geval is voor andere landen buiten de Europese Unie.

Vraag deze toestemming minstens twee weken voor uw vertrek aan bij uw ziekenfonds onder vermelding van de geplande periode van verblijf.  De adviserend arts beoordeelt of er geen medische redenen zijn die zich verzetten tegen het gewenste verblijf in het Verenigd Koninkrijk (bijvoorbeeld omdat er een medisch controleonderzoek ter evaluatie van uw arbeidsongeschiktheidstoestand is ingepland tijdens het door u geplande verblijf).

Het ziekenfonds zal uw uitkeringen weigeren voor de periode dat u in het Verenigd Koninkrijk verblijft zonder toestemming van de adviserend arts. Heeft u toch uitkeringen ontvangen? Dan zal het ziekenfonds deze uitkeringen terugvorderen.

U zal bovendien  gedurende uw hele (toegelaten) verblijf in het Verenigd Koninkrijk doorlopend moeten aantonen dat u uw hoofdverblijfplaats (domicilie) in België behoudt. Bij langdurige verblijven van meer dan zes maanden tot een jaar is het aangewezen om zich tijdelijk afwezig te melden bij de Belgische gemeente waar u woonachtig bent. Zo vermijdt u dat u uit het rijksregister wordt geschrapt.

Opgelet: indien uw tijdelijk verblijf in het Verenigd Koninkrijk ten laatste is aangevat op 31 december 2020 en eindigt na die datum, bent u beschermd door het Terugtrekkingsakkoord. In dat geval zullen uw uitkeringen ook na 31 december 2020 verder worden uitbetaald tot u terugkeert naar België.

Na uw terugkeer zal voortaan steeds de voorafgaande toestemming moeten bekomen van de adviserend arts van uw ziekenfonds wanneer u opnieuw tijdelijk naar het Verenigd Koninkrijk wenst te gaan met behoud van uw uitkering. 

U begint te werken in het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020 met onderwerping aan de Britse sociale zekerheid.

U bent als werknemer sociaal verzekerd in België op 31 december 2020. Na 31 december 2020 verhuist u naar het Verenigd Koninkrijk om er te werken voor een Britse werkgever. Heeft u recht op socialezekerheidsprestaties in geval van arbeidsongeschiktheid of zwangerschap/geboorte van een kind?

Wanneer u in het Verenigd Koninkrijk begint te werken wordt u onderworpen aan de Britse sociale zekerheid. 

Op basis van het Protocol is het Verenigd Koninkrijk exclusief bevoegd om u uitkeringen toe te kennen bij arbeidsongeschiktheid of zwangerschap/geboorte van een kind, volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien in de Britse wetgeving.

Zullen uw vroegere verzekeringsperiodes in België in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het recht op een Britse uitkering?

Indien u op basis van enkel uw Britse verzekeringsdagen onvoldoende verzekeringsdagen bewijst om te voldoen aan het minimum aan verzekeringsdagen opgelegd door de Britse wetgeving om voormelde uitkeringen te bekomen, dan verplicht het Protocol het bevoegde Britse orgaan om bijkomend rekening te houden met uw vroegere Belgische verzekeringstijdsvakken. De Belgische tijdvakken gelden dan als evenwaardig aan Britse tijdvakken.

De bevoegde Britse instelling zal dan de Belgische instanties contacteren (normaal het ziekenfonds waarbij u laatst was aangesloten) om een overzicht te ontvangen van uw verzekeringstijdsvakken gepresteerd onder de Belgische wetgeving.

U wordt vanuit België gedetacheerd naar het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020.

U woont en werkt in België voor een Belgische werkgever en bent voor deze tewerkstelling onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. U wordt door uw werkgever op basis van het Protocol na 31 december 2020 gedetacheerd naar het Verenigd Koninkrijk. Heeft u recht op een uitkering van het ziekenfonds wanneer u niet kan werken wegens ziekte?

Op basis van het Protocol kan uw werkgever u gedurende maximaal 24 maanden detacheren naar het Verenigd Koninkrijk. Tijdens deze periode van tewerkstelling blijft u onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.

Indien u wegens ziekte uw werkzaamheden moet onderbreken kan u na afloop van het periode gewaarborgd loon betaald door de werkgever een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij uw Belgisch ziekenfonds. Dit doet u door overlegging van getuigschrift van arbeidsongeschiktheid over te maken ingevuld door een behandelend arts. Dit getuigschrift dient melding te maken de diagnose van uw gezondheidstoestand alsook  begin-en vermoedelijke einddatum van uw arbeidsongeschiktheid.

Verblijft of woont u in het Verenigd Koninkrijk tijdens uw periode van ziekte, dan heeft u  op basis van het Protocol het recht om uw arbeidsongeschiktheid staven op basis van een getuigschrift opgemaakt door een Brits behandelend arts. Maak hierbij gebruik van het officiële Britse model van getuigschrift (Statement of Fitness for work – ‘Fit note’).

Het ziekenfonds zal een dergelijk Brits getuigschrift aanvaarden en behandelen als gelijkwaardig aan een Belgisch getuigschrift.

Opgelet: ook wanneer u gebruik maakt van een aangifte via een Brits attest blijft u gebonden door de aangiftetermijnen uit de Belgische wetgeving. De termijn bedraagt 14 dagen voor arbeiders en 28 dagen voor bedienden. Deze termijnen beginnen te lopen vanaf de aanvangsdatum van arbeidsongschiktheid vermeld op het attest. Laattijdige attesten kunnen aanleiding geven tot een sanctie van 10% vermindering van de uitkering verschuldigd voorafgaand aan de ontvangstdatum van het arbeidsongeschikteidsattest.

De adviserend arts van het ziekenfonds neemt na ontvangst van het getuigschrift een beslissing over uw arbeidsongeschiktheid en bevestigt desgevallend de periode die vermeld staat op het door u overgemaakte getuigschrift.

Het ziekenfonds zal u en uw werkgever vervolgens contacteren in het kader van de berekening van de verschuldigde primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bent u verder arbeidsongeschikt na de einddatum vermeld in de beslissing van de adviserend arts? Dan moet u een nieuw getuigschrift ter verlenging van uw arbeidsongeschiktheidstoestand inleveren bij uw ziekenfonds en dit binnen de twee dagen volgend op de einddatum vermeld in de beslissing van de adviserend arts.

De adviserend arts heeft steeds de mogelijkheid om na ontvangst van het attest een bijkomend medisch controleonderzoek te laten plaatsvinden via het lokale Britse orgaan. 

Britse burgers

U bent Brits onderdaan, woonachtig en sociaal verzekerd in het Verenigd Koninkrijk en u valt per 1 januari 2021 niet onder het Terugtrekkingsakkoord.

Hier vindt u lijst van vragen inzake recht op Belgische uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of in geval van zwangerschap/geboorte van een kind, indien u van plan bent om na 31 december 2020 naar België te verhuizen en/of in België te komen werken.

U begint in België te werken na 31 december 2020 met onderwerping aan de Begische sociale zekerheid

U was aan het werk en sociaal verzekerd in het Verenigd Koninkrijk op 31 december 2020. U verhuist na 31 december 2020 naar België om er aan de slag te gaan bij een Belgische werkgever. Heeft u in geval van arbeidsongeschiktheid of bij zwangerschap/geboorte van een kind recht op uitkeringen ten laste van de Belgische sociale zekerheid?

Wanneer u als werknemer in België begint te werken wordt u onderworpen aan de Belgsiche sociale zekerheid voor werknemers (RSZ) Dit omvat onder meer een aansluiting bij de wettelijke uitkeringsverzekering die tussenkomt in geval van arbeidsongeschiktheid en zwangerschap/geboorte van een kind.

Om uitkeringen te genieten bent u verplicht om aan te sluiten bij een Belgisch ziekenfonds van uw keuze.

Het ziekenfonds gaat na of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden en betaalt de uitkering uit.

Opgelet: u bent niet gedekt vanaf de eerste dag van tewerkstelling in België. De Belgische wetgeving maakt het recht op uitkering afhankelijk van het doorlopen van een wachttijd. Tijdens deze wachttijd moet u een minimum aantal verzekeringsdagen bewijzen alsook een voldoende bedrag aan sociale bijdragen hebben betaald.  

Voor voltijds tewerkgestelde werknemers zijn deze wachttijdvoorwaarden als volgt:

  • Arbeidsongeschiktheid: minimaal 180 arbeids-of gelijkgestelde dagen tijdens 12 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum arbeidsongeschiktheid
  • Moederschapsverlof/vaderschapsverlof/geboorteverlof/adoptieverlof: minimaal 120 arbeids-of gelijkgestelde dagen bewijzen tijdens de 6 maanden voorafgaand aan de aanvang van het verlof.

Worden uw verzekeringstijdsvakken in het Verenigd Koninkrijk nog mee in rekening genomen?

Indien u bij arbeidsongeschiktheid of zwangerschap/geboorte van een kind niet het minimale vereiste aantal verzekeringsdagen bewijst op basis van enkel uw Belgische tewerkstelling, dan verplicht het Protocol het ziekenfonds om rekening te houden met voorafgaande tijdvakken vervuld onder de Britse wetgeving.

Uw ziekenfonds zal in dat geval contact opnemen met het bevoegde Britse orgaan om een overzicht te bekomen van uw verzekeringstijdsvakken vervuld onder de Britse wetgeving.

U bent als Brits onderdaan na 31 december 2020 in België beginnen werken en u bent sociaal verzekerd in België. Kan u in geval van arbeidsongeschiktheid of zwangerschap/geboorte een uitkering van het ziekenfonds ontvangen wanneer u woont in het Verenigd Koninkrijk of er tijdelijk verblijft?

U woont in het Verenigd Koninkrijk of u verhuist naar het Verenigd Koninkrijk

Er geldt een onderscheid naargelang het type van uitkering dat u ontvangt van het Belgisch ziekenfonds.

  • U ontvangt een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering (eerste jaar arbeidsongeschiktheid) of moederschaps/vaderschapsuitkering van het ziekenfonds

Deze uitkering wordt gekwalificeerd als een ziekte-uitkering onder het Protocol. Dit type uitkeringen valt onder de uitkeringen die volgens het Protocol meeneembaar zijn bij verhuis naar het Verenigd Koninkrijk.

U kan deze uitkering op basis van het Protocol meenemen indien u bij aanvang van de primaire arbeidsongeschiktheid woont in het Verenigd Koninkrijk of wanneer u  tijdens het tijdvak primaire arbeidsongeschiktheid verhuist naar het Verenigd Koninkrijk.

  • U ontvangt een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid)

Het Protocol sluit invaliditeitsuitkeringen expliciet uit van het principe van meeneembaarheid van uitkeringen bij verhuis naar het Verenigd Koninkrijk.

Bijgevolg wordt het antwoord op deze vraag, wat invaliditeitsuitkeringen betreft, enkel geregeld door het nationale Belgische recht. 

Op basis van het nationale Belgische recht zijn invaliditeitsuitkeringen enkel verschuldigd indien u effectief op het Belgisch grondgebied verblijft.

Dat betekent dat zodra u uw woonplaats overbrengt naar het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk het ziekenfonds uw Belgische invaliditeitsuitkering zal stopzetten.

U woont in België en wenst tijdelijk te verblijven in het Verenigd Koninkrijk?

Als u in België woont is het onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan om met behoud van uw uitkering tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk te verblijven. U moet in dat geval voorafgaand aan uw vertrek de toestemming hebben verkregen van de adviserend arts van uw Belgisch ziekenfonds.

Indien u vertrekt zonder toestemming heeft u geen recht op uitkering gedurende uw verblijf in het buitenland, met uitzondering van periodes van dringende hospitalisatie.

Bijvoorbeeld:
U bent werkneemster en zwanger. U wenst te bevallen in het Verenigd Koninkrijk en uw moederschapsrust aldaar door te brengen bij familie.
Om uw moederschapsuitkering te ontvangen tijdens uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk heeft u voorafgaand aan uw vertrek de toestemming nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds. Bij afwezigheid van toestemming voorziet de Belgische wetgeving enkel in de uitbetaling van een uitkering voor de dagen dat u in het ziekenhuis verblijft naar aanleiding van de bevalling.

U wordt vanuit het Verenigd Koninkrijk gedetacheerd naar België na 31 december 2020.

U woont en werkt in het Verenigd Koninkrijk voor een Britse werkgever en u bent voor deze tewerkstelling onderworpen aan de Britse sociale zekerheid. U wordt door uw Britse werkgever op basis van het Protocol gedetacheerd naar het België. Wat moet u doen als u wegens ziekte niet kan werken?

Als gedetacheerde blijft u tijdens uw periode van tewerkstelling in België onderworpen aan de Britse sociale zekerheid. U betaalt geen sociale zekerheidsbijdragen in België en bent dus ook niet in België verzekerd.

Dat betekent dat u in geval van ziekte een vervangingskomen zoals een ziekte-uitkering moet aanvragen bij de Britse sociale zekerheid, en zal moeten voldoen aan de toekenningsvoorwaarden bepaald in de Britse wetgeving.

Indien u tijdens uw detachering in België verblijft of woont , heeft u op basis van het Protocol wel het recht om uw periode van arbeidsongeschiktheid te melden en te staven op basis van een getuigschrift opgsteld door een Belgisch behandend arts.  Dit certificaat moet de vermoedelijke duur van uw arbeidsongeschiktheid vermelden.

Wij raden aan om in dit geval gebruik te maken van het model van getuigschrift dat door het RIZIV werd ontworpen voor deze internationale situaties.

Het bevoegde Britse orgaan voor ziekte-uitkeringen is op basis van het Protocol verplicht om dit Belgisch getuigschrift behandelen als gelijkwaardig als een Brits getuigschrift wanneer zij uw recht op ziekte-uitkering beoordeelt volgens de Britse wetgeving. 

Wel heeft datzelfde Britse orgaan de mogelijkheid om een bijkomende controle van uw arbeidsongeschiktheid aan te vragen door het Belgisch ziekenfonds waarbij u in België aangesloten bent . U wordt in dat geval opgeroepen voor een medisch onderzoek bij de adviserend arts van het ziekenfonds, die op basis hiervan een medisch rapportage zal bezorgen aan het bevoegde Britse orgaan.

U begint een Belgische invaliditeitsuitkering te ontvangen na 31 december 2020 en u heeft ook een verzekeringsloopbaan in het Verenigd Koninkrijk.

U bent als Brits onderdaan na 31 december 2020 in België beginnen werken met onderwerping aan de Belgische sociale zekerheid. Na één jaar primaire arbeidsongeschiktheid werd u een invaliditeitsuitkering toegekend door het Belgisch ziekenfonds.  U heeft voor het verleden ook een Britse verzekeringsloopbaan. Kan u op basis hiervan ook een Britse invaliditeitsuitkering toegekend krijgen?

Tot en met 31 december 2020 golden de coördinatieregels voor prestaties voor invaliditeit van de Europese Unie. Op basis van deze regels konden Belgische invaliden met een Britse loopbaan ook mogelijk recht openen op een gedeeltelijke Britse invaliditeitsuitkering.

Voor personen die invalide worden erkend na 31 december 2020 geldt bovenstaande ‘prorata-regeling’ enkel nog voor begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord.
Voor personen die invalide worden na 31 december 2020 en niet vallen onder het Terugtrekkingsakkoord is deze prorata-regeling niet langer van toepassing. Zij vallen onder het nieuwe Protocol.  Het gaat in hoofdzaak om Britse burgers  die voor de eerste maal in België beginnen te werken na 31 december 2020 en die voordien enkel in het Verenigd Koninkrijk sociaal verzekerd waren.

Het Protocol voorziet dat de toekenning van een invaliditeitsuitkering  voor deze personenop exclusieve wijze toekomt aan de staat waar men sociaal verzekerd is op het moment dat men invalide wordt.

Dat betekent dat wanneer u arbeidsongeschikt en vervolgens invalide wordt terwijl u in België sociaal verzekerd bent, u enkel in België een recht kan laten gelden op een invaliditeitsuitkering volgens de voorwaarden voorzien in de Belgische wetgeving.

Het Protocol voorziet wel dat het Belgisch ziekenfonds indien nodig rekening zal moeten houden met voorafgaandelijke tijdvakken vervuld onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk bij de beoordeling van de verzekeringsvoorwaarden opgelegd door de Belgische wetgeving.

U ontvangt een Britse invaliditeitsuitkering en u verhuist naar België na 31 december 2020

U woont als Brits onderdaan op 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk en u ontvangt een Britse invaliditeitsuitkering. U wenst naar België te verhuizen na 31 december 2020. Heeft u recht op een Belgische uitkering van het ziekenfonds indien het Verenigd Koninkrijk uw Britse uitkering zou stopzetten?

Inwoner zijn van België volstaat niet om aanspraak te maken op een invaliditeitsuitkering van het Belgisch ziekenfonds.

Belgische invaliditeitstuitkeringen kunnen enkel wodren toegekend aan beroepsactieve personen die in België verzekerd zijn als werknemer, gecontroleerd werkloze of zelfstandige en vanuit deze situatie meer dan één jaar arbeidsongeschikt worden.

Arbeidsongeschikte inwoners van België die geen aanspraak maken op uitkeringen van het ziekenfonds kunnen bij onvoldoende bestaansmiddelen eventueel aanspraak maken op een tegemoetkoming voor gehandicapten, toegekend door de FOD Sociale Zekerheid, Directoraat Generaal Personen met een Handicap.

Enkel Belgen of EU-onderdanen hebben een onvoorwaardelijke toegang tot dit systeem. Voor Britse burgers gelden als onderdanen van een derde land bijkomende vereisten om een recht te laten gelden op tegemoetkoming (bijvoorbeeld als familielid van een Belg of EU-onderdaan).

Voor meer informatie, zie: www.handicap.fgov.be

Contacten

Uitkeringen – internationale zaken

E-mail: diaf@riziv-inami.fgov.be