Telegeneeskunde en mHealth-toepassingen

We werken aan een kader voor de tegemoetkoming van telegeneeskunde en mHealth-toepassingen. Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden in verband met de tegemoetkoming.

​Hoe een plaats geven aan mHealth binnen het Belgische zorgmodel?

In het kader van actiepunt 19 van het actieplan eGezondheid 2015-2018, hebben wij samen met de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform een proefproject georganiseerd:  aan de hand van 24 projecten werd nagegaan hoe mHealth-toepassingen in ons zorgmodel kunnen werken. Op basis van de resultaten van dit project werd er een validatiepiramide opgesteld om mHealth een plaats te geven binnen het Belgische zorgmodel.  Het hoogste niveau van deze validatiepiramide (M3) heeft betrekking op de terugbetaling van mHealth-toepassingen.

De verzekering voor geneeskundige verzorging zal in sommige gevallen mobiele medische applicaties integreren in het vergoedingssysteem. Fabrikanten / distributeurs van mobiele medische toepassingen zullen hun aanvraag kunnen aanmelden om ze te integreren in onze zorgprocessen en ons vergoedingssysteem als ze een voordeel of een meerwaarde bieden.

Kinesitherapie op afstand: mobiele app en sessies terugbetaald via overeenkomst

Voor het eerst vergoedt onze ziekteverzekering een behandeling die gebeurt en ondersteund wordt via een mobiele applicatie: een overeenkomst voorziet in een tijdelijke tussenkomst voor patiënten voor revalidatie met behulp van een mobiele medische applicatie voor en na een primaire knie- en heupprothese. We onderzoeken of het gebruik van zo’n applicatie gelijkwaardige revalidatieresultaten oplevert tegenover ‘klassieke revalidatie’.(via Patient Reported Outcome Measures (PROM))en wat de kosteneffectiviteit is.

Meer informatie over deze overeenkomst voor de mobiele medische toepassing ter ondersteuning van de revalidatie na heup- of knieprothese.

Teleconsultaties in stroomversnelling door Covid-19

Naar aanleiding van de richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden verschillende verstrekkingen gecreëerd voor telefonische adviezen, aanvankelijk voor artsen bij de triage van covid-19-patiënten en voor adviezen in het kader van continuïteit van zorg bij gekende patiënten. Later creëerden we ook nieuwe verstrekkingen voor verschillende andere zorgberoepen zoals psychiaters, neuropediaters, tandartsen, kinesisten, logopedisten, vroedvrouwen, psychologen, ergotherapeuten en diabeteseducatoren.

Tijdens deze periode verzamelden we zeer nuttige informatie via enquêtes bij zorgverleners en patiënten. We kunnen lessen trekken, over de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van verschillende platformen, de ervaringen van de burgers en de artsen om hier verder mee te werken, en in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden deze raadplegingen op afstand bij voorkeur zouden plaatsvinden.

Het KCE publiceerde met onze samenwerking een wetenschappelijk rapport over de videoconsultaties bij patiënten met een chronische somatische pathologie. In dit rapport zijn ook de ervaringen van de buurlanden bestudeerd.
We organiseren samen met de verzekeringsinstellingen begin juli een grootschalige bevraging bij de burgers. De ziekenfondsen bevragen hun leden die een raadpleging op afstand hebben gehad met zorgverleners.

Aan de hand van het wetenschappelijk rapport van het KCE, de ervaringen bij de burgers en de artsen wordt met alle partners besproken worden of er een definitieve regeling kan komen voor deze raadplegingen op afstand.

Hierbij moeten we aandacht hebben voor de doelgroepen bij de patiënten en zorgverleners waarbij deze raadplegingen op afstand het meest zinvol zijn, het juridisch en deontologisch kader, de tarieven en het persoonlijk aandeel die van toepassing zullen zijn, de toegankelijkheid en privacy voor de patiënten en de mogelijkheden voor elektronische gegevensdeling in de patiëntendossiers. We beogen de optimale kwaliteitsgarantie voor verstrekkingen op afstand.

Tele-expertise: het verstrekken van dermatologisch advies op afstand (pilootproject)

Er wordt een pilootproject gestart om een nieuwe methode van tele-expertise te evalueren. Hierbij kan een huisarts een advies op afstand vragen aan een dermatoloog over een klinische vraag die zich stelt in de huisartsenpraktijk.

Meer informatie over dit pilootproject “tele-expertise dermatologie”

Telemonitoring van COVID-19-patiënten in hun thuisomgeving (pilootproject)

We starten een pilootproject waarbij een zorgverleners COVID-19- patiënten thuis kunnen opvolgen via telemonitoring. Dit pilootproject kan waardevolle inzichten geven over het gebruik van de telemonitoring in de Belgische context en de mogelijkheden en beperkingen voor toekomstig gebruik, ook voor andere doelgroepen.

Telemonitoring van deze thuisblijvende covid-19-patiënten en van patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis laat toe om ziekenhuisbedden te vrijwaren maar vooral ook om de bijkomende werkbelasting op het ziekenhuis, het zorgpersoneel en de huisartsen te verminderen door een betere ondersteuning door technologische oplossingen.

Om dit te onderzoeken sluiten we overeenkomsten met een aantal ziekenhuizen en groeperingen. Met de hulp van technologische hulpmiddelen kan een medisch team de patiënt 24/7 opvolgen binnen dit project.m dit te onderzoeken sluiten we overeenkomsten met een aantal ziekenhuizen en groeperingen. Met de hulp van technologische hulpmiddelen kan een medisch team de patiënt 24/7 opvolgen binnen dit project.

Meer informatie over dit pilootproject ’telemonitoring van COVID-19-patiënten’

Juridisch en administratief kader – Standpunten van de actoren: interactieve workshop 21 juni 2019

Op vrijdag 21 juni 2019, hebben we een interactieve workshop rond telegeneeskunde en mHealth-toepassingen georganiseerd. We zullen het verslag van deze interactieve meeting ook op deze pagina publiceren.

Hieronder vindt u de presentaties die tijdens deze workshop aan bod kwamen.

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 16 juli 2021