Doelmatigheid in de gezondheidszorg

In de huidige budgettaire context is de strijd tegen nodeloze, niet-passende en niet-conforme verzorging van groot belang. Daarom werken we een reeks maatregelen uit om ondoelmatige zorgverlening terug te dringen en ook een aantal nieuwe methoden.


Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2021-2023

Het ‘Actieplan handhaving 2021-2023’ kadert in het streven naar het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit in de gezondheidszorg. Verschillende van onze diensten werken samen om de maatregelen van dat plan te realiseren. Na het aflopen van het actieplan handhaving 2018-2020 en het actieplan handhaving 2016-2017 werd het nieuwe plan opgesteld.

Globale aanpak en prioritaire domeinen

We ontwikkelen een geïntegreerde, systematische en progressieve aanpak die gericht is op de exploitatie van bijkomende middelen en synergiën om het optimale gebruik van de verzekeringsmiddelen bij de zorgverleners en alle gezondheidsactoren te bevorderen.

Het onderdeel “doelmatige zorg” van het actieplan beschrijft vooreerst een globale aanpak en een generieke methodologie, te gebruiken over de volledige nomenclatuur heen. Nadien beschrijven we bijkomend een aantal gefocuste acties (in totaal 16).

Globale aanpak

Wat betreft de globale aanpak m.b.t. de nomenclatuur, hebben we een berekeningsalgoritme ontwikkeld dat het mogelijk maakt om op basis van een selectie van nomenclatuurcodenummers voor een bepaald thema zeer snel te beschikken:

  • Alle cijfergegevens
  • Grafieken
  • Cartografieën

Prioriteiten

De specifieke maatregelen hebben telkens een afgelijnd onderwerp m.b.t. de geneeskunde, de tandheelkunde en het voorschrijven van geneesmiddelen.

We bewaken de coherentie tussen dit plan “handhaving in de gezondheidszorg” en andere initiatieven zoals de hervorming van de accreditering, het EBP-Plan (KCE), de herijking van de nomenclatuur, en de hervorming van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Daarnaast voorziet het nationaal akkoord voor 2018 en 2019 van de Nationale commissie Artsen – Ziekenfondsen (NCAZ)  van 19 december 2017, meerdere onderwerpen over het verhogen van de doelmatigheid in de zorg, voornamelijk rond medische beeldvorming, klinische biologie en het promoten van  biosimilaire geneesmiddelen en het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen.

Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Om de performantie en doelmatigheid van het toezicht op de ziekenhuizen te verhogen, hebben we samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) de Cel Audit Ziekenhuizen opgericht. Het toezicht wordt daardoor efficiënter, eenvoudiger en transparanter.

Begrotingstraject 2022-2024: Uitnodiging tot input aan de wetenschappelijke verenigingen in de gezondheidszorg

We nodigen elke medisch-wetenschappelijke vereniging uit om kennis te nemen van het Begrotingstraject 2022-2024.

Dergelijke omvangrijke opdracht kunnen we niet realiseren zonder inbreng vanuit het werkveld. Zorgverleners, organisaties, overeenkomsten- en akkoordencommissies, overheidsdiensten, enz. worden momenteel uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor de werkzaamheden van de Taskforce prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen en de Taskforce appropriate care.

Ook de Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie (NRKP) verzoeken we hun prioriteiten mee te delen. We vinden het opportuun ook rechtstreeks de wetenschappelijke en de beroepsverenigingen van de verschillende medische specialismen via deze weg uit te nodigen om voorstellen te doen.

Meer informatie vindt u in onze brief aan de wetenschappelijke verenigingen en op onze pagina over het begrotingstraject 2022-2024.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 25 januari 2022