Ziekenhuisverblijven voor “laagvariabele zorg”: Basisprincipes van het nieuwe systeem

De hervorming van het ziekenhuislandschap voorziet in een grondige wijziging van de ziekenhuisfinanciering. Op 1 januari 2019 wordt, voor de ziekenhuisverblijven tijdens dewelke standaardiseerbare, weinig complexe zorg wordt verleend, die van de ene patiënt tot de andere en van ziekenhuis tot ziekenhuis weinig verschilt, het bedrag van de honoraria dat de zorgverzekering vergoedt, globaal, vast en onafhankelijk van het zorgproces voor de individuele patiënt. Deze “globale prospectieve bedragen” variëren in functie van de redenen voor de opname (pathologie) en van de aard van de behandeling, maar zijn in elk ziekenhuis identiek.

Welke reglementering? Welk budget? Wat is het risico voor een ziekenhuis dat het systeem niet respecteert? Wat gebeurt er met het systeem van de referentiebedragen? Dit zijn de fundamenten van het nieuwe financieringssysteem voor ziekenhuizen.


Wanneer wordt het nieuwe financieringssysteem van de ziekenhuizen geïmplementeerd?

Het nieuwe systeem treedt in werking op 1 januari 2019 voor de opnames van die patiëntengroepen vanaf die datum.

Wat is de wettelijke basis voor dit financieringssysteem ?

Is het budget voor die laagvariabele verblijven een gesloten of open enveloppe?

Het gaat om een open enveloppe. Het financiële risico voor de zorg die per patiënt wordt verstrekt, wordt door de zorgverleners gedragen; maar het financiële risico voor het totale aantal patiënten wordt door de overheden gedragen.

U vindt hier de globale bedragen per patiëntengroep voor 2019.

U vindt hier de globale bedragen per patiëntengroep voor 2020.

Zijn de nomenclatuurregels nog steeds van toepassing op de verstrekkingen die tijdens die laagvariabele verblijven worden verricht?

Ja. Alle nomenclatuurregels (toepassingsregels, enz.) worden in het nieuwe financieringssysteem behouden.

Wordt het systeem van de referentiebedragen behouden ?

Nee. De wet van 19 juli 2018 voorziet de afschaffing van het systeem van de referentiebedragen voor de opnames die worden beëindigd vóór 1 januari 2018.

Hebben we, volgens het systeem van referentiebedragen, de te vergoeden bedragen in september 2018 aan de ziekenhuizen gecommuniceerd?

De terug te betalen bedragen die in september 2017 aan de ziekenhuizen werden meegedeeld, werden berekend op basis van de verblijven 2014.

Voor het berekenen van de terug te betalen bedragen aan de ziekenhuizen, meegedeeld in september 2018, hebben we de gekoppelde gegevens MZG (Minimale Ziekenhuisgegevens) 2016 gebruikt. Het jaar 2015 was een overgangsjaar, met de overgang van het classificatiesysteem ICD9 naar ICD10. Wij gebruiken dus de gegevens MZG 2015 voor geen enkele berekening in de ziekenhuisfinanciering.

Zullen de ziekenhuizen over een extra termijn beschikken voor het overmaken van hun gegevens 2018/2?

Nee. Die mogelijkheid is niet aan de orde.

Welk risico loopt het ziekenhuis dat de principes van het nieuwe financieringssysteem niet naleeft?

Inbreuken op de conformiteit kunnen aanleiding geven tot:

  • de terugbetaling van de waarde van de verstrekkingen of van het globaal prospectief bedrag die ten onrechte aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging werden aangerekend

en/of

  • een administratieve geldboete van 5 % tot 150 % van de waarde van de terugbetaling. De administratieve geldboete kan geheel of gedeeltelijk met uitstel worden opgelegd.

(GVU-wet van 14.07.1994, art. 142, §1, 2°)

Wie blijft de eigenaar van het honorarium?

De zorgverlener blijft eigenaar van het honorarium.
Voor de artsen is de bepaling opgenomen in artikel 72 van de Code voor medische ethiek: "het ereloon is volkomen eigendom van de arts ongeacht of dit rechtstreeks of door bemiddeling van een gemachtigde wordt geïnd”.

De verdeling van het gedeelte honorarium van het globaal bedrag moet, zoals wettelijk vastgelegd, gebeurt aan de hand van een verdeelsleutel berekend door het RIZIV.

Voor 2019 kan men deze verdeling hier terugvinden.

Voor 2020 kan men deze verdeling hier terugvinden.

Uitsluitend ter informatie, leveren wij een identiek bestand door toevoeging van de kwalificatie van de zorgverlener.

Wat is de impact van het nieuwe systeem op het pilootproject "Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf"?

Geen impact. Het bedrag dat de ziekenhuizen in het kader van de projecten "Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf" wordt gegarandeerd, blijft tot het einde van de overeenkomst gewaarborgd.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 januari 2020