print

Brexit: wie heeft via het terugtrekkingsakkoord recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging?

Vanaf 1 januari 2021 zullen alleen de begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord gesloten tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk kunnen blijven genieten van de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, in de relaties met het Verenigd Koninkrijk, onder meer voor de terugbetaling voor hun geneeskundige zorg.

Het Terugtrekkingsakkoord onderscheidt twee categorieën begunstigden:
- de personen die blijven genieten van alle Europese regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (volledige dekking), en
- de personen die slechts in aanmerking blijven komen voor bepaalde specifieke Europese regels voor de coördinatie van socialezekerheidsregelingen (dekking in specifieke situaties).

Op deze pagina:


Wie geniet de volledige dekking van het Terugtrekkingsakkoord?

Op basis van het tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gesloten Terugtrekkingsakkoord zal een aantal Britse en Belgische/EU verzekerden, die tot 31 december2020 gebruik zullen hebben gemaakt van het vrije verkeer van personen, blijven genieten van alle Europese regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, zolang zij zich op ononderbroken wijze in deze situatie bevinden.
In het Terugtrekkingsakkoord worden verschillende situaties opgesomd. Bijvoorbeeld:

  • Een Belgische burger die ten minste sedert 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk werkt ;
  • Een Belgische burger die in België werkt (of alleen een Belgisch pensioen ontvangt) en ten minste sedert 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk woont ;
  • Een Belgische burger die in België woont en voor een in België gevestigde onderneming werkt, maar die voor twee jaar naar het Verenigd Koninkrijk is gedetacheerd, en ten minste sedert 31 december 2020;
  • Enz.

Deze personen kunnen zich op de Europese regelgeving beroepen voor de terugbetaling van geneeskundige zorg in geval van

  • wonen,
  • tijdelijk verblijf
  • of geplande zorg

in het ander land, op basis van de draagbare documenten S1, S2, S3, Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) of tijdelijk vervangingsbewijs zolang zij zich ononderbroken in deze situatie bevinden vanaf minstens 31 december 2020.
Ook alle andere Europese regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels blijven van toepassing (arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, gezinsbijslagen, pensioenen, werkloosheid, enz.).

Wie valt in specifieke situaties onder het Terugtrekkingsakkoord? 

Sommige Britse of Belgische/EU-verzekerden vallen niet volledig onder het Terugtrekkingsakkoord, maar bevinden zich in specifieke situaties waarin bepaalde Europese regels voor de coördinatie van socialezekerheidsregelingen van toepassing blijven. Bijvoorbeeld:

  • Belgische/EU-verzekerden die ten minste sedert 31 december 2020 tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijven en waarvan het verblijf zich uitstrekt tot na die datum : deze personen kunnen tijdens hun verblijf in het Verenigd Koninkrijk genieten van de terugbetaling van noodzakelijke geneeskundige zorg, ongeacht of deze zorg vóór of na 31 december 2020 wordt verleend, mits het verblijf uiterlijk op 31 december 2020 is begonnen;

  • Belgische/EU-verzekerden die uiterlijk31 december 2020 een voorafgaande toestemming S2 aanvragen voor “geplande zorg” in het Verenigd Koninkrijk : deze personen kunnen genieten van de terugbetaling deze geplande zorg in het Verenigd Koninkrijk, zelfs indien de beslissing om de voorafgaande toestemming te verlenen na 31 december 2020 wordt genomen alsook wanneer de geneeskundige zorg na 31 december 2020 wordt verleend, mits de aanvraag van een voorafgaande toestemming uiterlijk op 31 december 2020 wordt ingediend ;

  • Belgische/EU-burgers die vóór 1 januari 2021 een deel van hun loopbaan in het Verenigd Koninkrijk hebben gewerkt :indien deze personen recht hebben op een pensioen of uitkering op grond van deze werkzaamheden in het Verenigd Koninkrijk, dan komen zij in aanmerking voor de Europese regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, uitsluitend op het gebied van de terugbetaling van de geneeskundige zorg maar met uitzondering van de regels betreffende de andere sectoren van de sociale zekerheid (zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, enz.).

Voor situaties waarin het Terugtrekkingsakkoord niet van toepassing is, kunnen Belgische/EU- of Britse verzekerden zich beroepen op het Protocol inzake sociale zekerheid dat in het kader van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is gesloten.  Zo kan een Belgische verzekerde die niet onder het Terugtrekkingsakkoord valt vanaf 1 januari 2021 voor het eerst tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijft, zich op het Protocol betreffende de sociale zekerheid beroepen.

Contacten

Geneeskundige verzorging – internationale relaties

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be