print

Stagemeestervergoeding van artsen-specialisten in opleiding

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding ontvangen.

Op deze pagina:

​Hebt u recht op de stagemeestervergoeding?

U hebt recht op die vergoeding indien u deze 3 voorwaarden vervult:

 1. U bent door de FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3.

Uitzondering: er is geen vergoeding voorzien voor de volgende beroepstitels:

 • huisarts
 • arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde
 • arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde
 • arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
 • arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.
 1. U begeleidt als stagemeester of coördinerend stagemeester één of meerdere van volgende stages:
  • een stage in een universitair of niet-universitair ziekenhuis
  • een rotatiestage
  • een extramurale stage
  • een buitenlandse stage
  • een specifieke stage
  • een wetenschappelijke stage.

Opgelet: de vergoeding voor specifieke, wetenschappelijke en buitenlandse stages betalen wij altijd aan de coördinerend stagemeester.

 1. De stagedoende arts(en) die u begeleidt, heeft/hebben:
  • een goedgekeurd stageplan
  • een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat.

De authentieke bronnen sturen ons alle gegevens met betrekking tot uw erkenning als stagemeester en de stages die u heeft begeleid.

Hoeveel bedraagt de stagemeestervergoeding?

De vergoeding voor premiejaar 2022 bedraagt € 598,85 per volledige kalendermaand en per begeleide arts-specialist. Voor premiejaar 2023 werd dit bedrag vastgelegd op € 647,60. 

We kunnen het maandelijks bedrag proportioneel verminderen, rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dat een vermindering met 50%).

Wanneer en hoe moet u uw stagemeestervergoeding aanvragen?

De aanvraagprocedure voor stages die u in 2022 begeleidde:

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd, zodat u zelf zo weinig mogelijk of geen stappen moet ondernemen. 

We verwerken in de tweede helft van februari 2024 alle gegevens van de authentieke bronnen met betrekking tot uw erkenning als stagemeester en de stages die u heeft begeleid. Op basis van deze gegevens berekenen wij het vergoedingsbedrag waarop u recht heeft.

 • Beschikken wij al over uw rekeningnummer, dan hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen. We berekenen zelf het vergoedingsbedrag waarop u recht heeft. U kan deze beslissing vanaf 4 maart 2024 online raadplegen (en indien nodig betwisten) in de module van ProGezondheid. We brengen u hiervan ook schriftelijk (via mail of de post) op de hoogte.
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u deze binnen 60 dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing betwisten via ProGezondheid.
 • Beschikken wij niet over uw rekeningnummer of is er geen automatische berekening gemaakt? U kan manueel een aanvraag indienen via ProGezondheid. Dit kan vanaf 4 maart 2024 t.e.m. 31 juli 2024.

De aanvraagprocedure voor stages die u vanaf 2023 begeleidt:

De aanvraagperiode voor uw begeleide stages in het kalenderjaar T loopt in het jaar T+1.

De authentieke bronnen sturen ons voor 15 mei van het jaar T +1 alle gegevens met betrekking tot uw erkenning als stagemeester en de stages die u begeleid heeft in het jaar T. Op basis van deze gegevens berekenen wij het vergoedingsbedrag waarop u recht heeft.

 • Hebben wij op 15 mei van het jaar T+1 al uw rekeningnummer? Dan hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen. We berekenen zelf het vergoedingsbedrag waarop u recht heeft. U kan deze beslissing vanaf begin juni T+1 online raadplegen (en indien nodig betwisten) in de module "Stagemeestervergoeding" van ProGezondheid. We brengen u hiervan ook schriftelijk (via mail of de post) op de hoogte.
   
 • Hebben wij op 15 mei van het jaar T+1 nog geen rekeningnummer voor u? Dan kan u uw vergoeding online aanvragen via de module "Stagemeestervergoeding" van ProGezondheid tussen 1 juni en 30 september van het jaar T+1, nadat u in ProGezondheid een rekeningnummer heeft geregistreerd. Daarna brengen wij u meteen op de hoogte van onze beslissing m.b.t. uw stagemeestervergoeding.
  Voorbeeld: tussen 1 juni en 30 september 2024 kunt u de vergoeding aanvragen voor het jaar 2023.
   
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u deze binnen 60 dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing betwisten via ProGezondheid.

Opgelet
Als u stagemeester bent in een erkende stagedienst in het buitenland, meer specifiek in het “Centre hospitalier de Luxembourg”, kan u de aanvraag niet online indienen. 
U kan dan via het e-mailadres onderaan deze pagina een vergoeding aanvragen. Vermeld in uw mail uw naam en voornaam, uw rijksregisternummer, het jaar waarvoor u de premie aanvraagt en de naam en voornaam van de arts-specialisten in opleiding die u begeleid heeft.

Gelieve om uw financiële gegevens mee te delen de instructies te volgen op onze webpagina: Uw financiële gegevens aan ons meedelen (tweede punt bij “Hoe uw financiële gegevens meedelen?”).

Zijn de gegevens in uw dossier niet correct?

U kan binnen 60 dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing een betwisting indienen via  ProGezondheid

Aangezien wij in onze beslissing enkel rekening kunnen houden met de gegevens uit de authentieke bronnen, zullen wij u in het kader van deze betwisting instructies geven over hoe u deze gegevens kan (laten) corrigeren. Enkel indien de authentieke bron de gegevens heeft gecorrigeerd, kunnen wij deze gebruiken om onze beslissing te herzien.

De gegevens met betrekking tot uw erkenning als stagemeester worden beheerd door de FOD Volksgezondheid. De gegevens met betrekking tot de goedgekeurde stageplannen worden beheerd door de Gemeenschappen. 

Op welk rekeningnummer storten wij de stagemeestervergoeding?

U kunt zelf aanduiden op welk rekeningnummer wij uw vergoeding storten (uw eigen rekeningnummer, dat van het ziekenhuis, enz.). Hou hierbij rekening met een eventuele overeenkomst die u met uw werkgever of iemand anders hebt afgesloten.

Als wij uw rekeningnummer (van toepassing voor alle RIZIV-premies of specifiek voor de stagemeestervergoeding) al kennen, dan hoeft u dit rekeningnummer niet jaarlijks opnieuw te registreren. Welk rekeningnummer wij kennen voor de stagemeestervergoeding ziet u in uw profiel in ProGezondheid en hernemen wij ook in de module "Stagemeestervergoeding".

Meer informatie omtrent de procedure voor het meedelen van uw financiële gegevens kan u terugvinden op onze webpagina "Uw financiële gegevens aan ons meedelen".

Een mandaat geven voor het online beheer van uw stagemeestervergoeding

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw gegevens in ProGezondheid online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen dan de aanmaak van het mandaat opstarten via het beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden