print

Programma ‘educatie en zelfzorg’ voor diabetes type 2 bij de huisarts

Voor aanvang van een zorgtraject diabetes kan de huisarts een programma ‘educatie en zelfzorg’ voor patiënten met diabetes type 2 starten. Dit wordt ook ‘beperkt programma voor glycemiecontrole’ genoemd.

In dit programma geeft de huisarts zelf diabeteseducatie. De patiënt heeft recht op volledige terugbetaling van zelfzorgmateriaal.

Op deze pagina:

Wat zijn de criteria waar de patiënt aan moet voldoen?

De patiënt met diabetes types 2:

  • start of volgt een behandeling met incretinemimetica of één enkele injectie insuline per dag.
  • heeft een globaal medisch dossier (GMD) bij de arts waarbij hij het programma start

De huisarts meldt, volgens een vastgelegd model, aan de adviserend arts van het ziekenfonds dat hij/zij het programma start en bevestigt dat de patiënt diabeteseducatie krijgt.

Wat kan de huisarts concreet doen in het kader van dit programma?

De huisarts staat in voor het geven van diabeteseducatie.

Hij kan daarnaast volgend zelfzorgmateriaal voorschrijven:

  • 1 bloedglucosemeter, hernieuwbaar na 3 jaar
  • 2 x 50 strips (glycemiecontrolestrookjes) en 100 lancetten, hernieuwbaar na 1 jaar

Hiervoor moet de arts op het voorschrift steeds Programma “educatie en zelfzorg” of “EA” vermelden. We betalen dit zelfzorgmateriaal volledig terug.

Lijst van vergoedbare bloedglucosemeters, strips en lancetten

De huisarts kan deze voorschriften vernieuwen op voorwaarde dat HbA1c < 7,5% (meting tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de verlenging). Indien deze streefwaarde niet bereikt is, stelt de huisarts zijn patiënt voor een zorgtraject diabetes type 2 af te sluiten of een specialist te raadplegen.

De adviserend arts van het ziekenfonds kan de HbA1c- resultaten en gegevens met betrekking tot de diabeteseducatie opvragen.

Ontvangt de huisarts een forfaitair honorarium?

De huisarts ontvangt geen forfaitair honorarium binnen het programma ‘educatie en zelfzorg’ voor patiënten met diabetes type 2.

Wat betaalt de patiënt?

Binnen dit programma betaalt de patiënt het remgeld (persoonlijk aandeel) voor de raadplegingen bij de huisarts.

Met welke begeleiding kan dit programma gecombineerd worden?

Het programma “educatie en zelfzorg” bij de huisarts is niet combineerbaar:

Het programma “educatie en zelfzorg” bij de huisarts is daarentegen wel combineerbaar met het opstarttraject diabetes type 2.
Binnen dit opstarttraject heeft de patiënt ook recht op 2 sessies diëtetiek en 2 sessies podologie per jaar op voorschrift van de huisarts. We vergoeden deze sessies volledig.

De sessies podologie worden enkel terugbetaald indien de patiënt behoort tot een van de volgende risicogroepen:

  • groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament
  • groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
  • groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
  • groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)