print

Uw huisartsengroepering laten registreren

Vormt u samen met andere huisartsen een huisartsengroepering? Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u die groepering bij ons laten registreren. Uw patiënten met een globaal medisch dossier of met een zorgtrajectcontract hebben er financieel baat bij. Ook voor uw groepering zijn er administratieve en financiële voordelen.

Op deze pagina:


Wat is een huisartsengroepering?

Een huisartsengroepering is een groepering van minstens 2 erkende huisartsen die samenwerken:

 • ofwel op dezelfde plaats: de zogenaamde ‘groepspraktijken’
 • ofwel op verschillende plaatsen die zich bevinden in dezelfde huisartsenzone of in 2 aan elkaar grenzende huisartsenzones van een huisartsenkring: de zogenaamde ‘huisartsennetwerken’.

Het beheer van huisartsenkringen en hun huisartsenzones is vanaf 1 januari 2015 de bevoegdheid van de deelstaten.

Wat zijn de voorwaarden voor registratie?

Om uw huisartsengroepering bij ons te laten registreren, moet ze voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

 1. Uw groepering bestaat uit minstens 2 erkende huisartsen: dat zijn huisartsen met de bevoegdheidscode -003 of -004.

Let wel: Ook niet-erkende huisartsen (bevoegdheidscodes -001, -002, -005 en -006) kunnen deel uitmaken van uw groepering, zolang er minstens 2 erkende huisartsen in uw groepering zitten.

 1. Een schriftelijk akkoord legt de samenwerking tussen de huisartsen van uw groepering vast, meer bepaald:
  • hoe het interne overleg tussen de huisartsen geregeld is
  • hoe de raadpleging van de globaal medische dossiers (GMD) geregeld is, rekening houdend met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • welke regels uw groepering toepast om beslissingen te nemen
  • hoe de huisartsen het samenwerkingsakkoord kunnen beëindigen.
 1. Iedere huisarts van uw groepering deelt de volgende informatie mee aan zijn patiënten:
  • de namen van de huisartsen die samenwerken
  • de plaatsen waar die huisartsen gevestigd zijn
  • welke andere artsen hun medisch dossier kunnen raadplegen en onder welke voorwaarden zij dat kunnen doen.
 1. Iedere huisarts van uw groepering gebruikt een aanvaard softwarepakket.

Wat zijn de voordelen van een geregistreerde huisartsengroepering?

De registratie van uw huisartsengroepering levert zowel voor uw patiënten als voor uw groepering voordelen op.

 • Financiële voordelen voor uw patiënten

Als uw patiënten een GMD hebben of een zorgtraject volgen, dan hebben zij voor bepaalde verstrekkingen recht op een hogere tegemoetkoming van hun ziekenfonds. Dat is het geval:

  • bij de huisarts van de groepering die het GMD geopend heeft of die het zorgtrajectcontract ondertekend heeft
  • enkel in een geregistreerde huisartsengroepering: ook bij alle andere huisartsen van de groepering, zonder dat deze artsen op hun getuigschriften voor verstrekte hulp de G hoeven te vermelden, gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de huisarts die het GMD beheert.
 • Administratieve en financiële voordelen voor uw huisartsengroepering

Als uw patiënten een GMD hebben, dan zijn er ook voordelen voor uw groepering:

  • De huisartsen van uw groepering hoeven op het getuigschrift voor verstrekte hulp niet meer de letter G te vermelden, gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de huisarts die het GMD beheert
  • De verzekeringsinstellingen kunnen het GMD van een patiënt administratief verlengen of het forfaitair honorarium voor de verlenging van een zorgtraject uitbetalen als er in een verlengingsjaar een contact is geweest tussen die patiënt en een willekeurige huisarts van uw groepering. Het hoeft dus geen contact te zijn met de specifieke huisarts die het GMD van die patiënt beheert.

Hoe verloopt de registratieprocedure?

De registratie van uw huisartengroepering gebeurt online via onze webtoepassing ProGezondheid, module “Groeperingen”.

Via de knop “Registreren van een nieuwe groepering” kan u een nieuwe huisartsengroepering aanmaken en registreren.

In de module vindt u uitgebreide informatie over hoe u deze registratie kan doen.

Aan wie delen wij de geregistreerde gegevens mee ?

Wij delen de geregistreerde gegevens mee aan:

Hoe verloopt de procedure om gegevens te wijzigen?

Een wijziging van de gegevens van uw huisartsengroepering gebeurt online via onze webtoepassing ProGezondheid, module “Groeperingen”.

Het betreft volgende gegevens:

 • De benaming en de taal van uw groepering
 • De samenstelling van uw groepering:
  Elke in- of uitschrijving gebeurt ofwel op initiatie van de betrokken huisarts, ofwel door één van de bestaande leden van de groepering.

Heeft uw groepering een nieuw KBO-nummer? Registreer uw groepering met het nieuwe KBO-nummer en vraag ons de afsluiting van het oude. Is het adres veranderd maar niet het KBO-nummer? Laat het ons weten zodat wij het adres kunnen aanpassen.

 

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)