print

Kwaliteitszorg door artsen

Wij moedigen een kwalitatieve zorgverlening door de artsen op verschillende manieren aan: opleidingen, financiële tegemoetkoming, prijsuitreiking, enz.

Op deze pagina vindt u informatie over die aanmoedigingsmaatregelen.

Op deze pagina:

 

Accreditering van de artsen

De accreditering is de erkenning van uw deelname aan een reeks navormingsactiviteiten en peer reviewsessies (LOK).

Rechtstreekse toegang tot de webapplicatie van de accreditering

Doelmatige zorg dankzij indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk

Het onnodig dure of overbodige karakter van verstrekkingen door zorgverleners kan worden geëvalueerd op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk, vastgesteld door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP).  Zo bevorderen we doelmatige zorg of appropriate care.

Feedback

U ontvangt van ons regelmatig individuele verslagen en feedbacks betreffende uw praktijk. Die verslagen bevatten gegevens over uw activiteit die globaal of specifieker bepaalde sectoren van uw praktijk betreffen, bijvoorbeeld uw geneesmiddelenvoorschriften.

Analyse van variaties in de Belgische gezondheidszorg

Wij maken werk van het in kaart brengen van variaties in de gezondheidszorg, dit via onze activiteiten voor het verhogen van de doelmatigheid in de zorg.

Globaal medisch dossier

Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen zijn een betere individuele begeleiding van uw patiënt en een beter overleg tussen artsen mogelijk.

E-learning

Onze e-learning bibliotheek staat voor iedereen klaar, 7 dagen op 7. De cursussen richten zich tot alle zorgverleners maar ook studenten en patiënten kunnen ze volgen.
Expertgroepen maken deze cursussen,  in opdracht van het RIZIV of de Federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Steun aan uw welzijn en burn-out-preventie

We ondersteunen meerdere initiatieven rond welzijn en geestelijke gezondheid van artsen, in het bijzonder om een burn-out te voorkomen. We doen dit met het oog op het verlenen van structurele en duurzame bijstand. Onze steun aan deze initiatieven loopt via overeenkomsten met gespecialiseerde verenigingen.

Verbetering van uw welzijn is op zichzelf al een belangrijk doel voor ons, maar het is ook voor de gehele samenleving, omdat uw welzijn nauw samenhangt met de kwaliteit van verstrekte zorg.

Zorgtrajecten

De zorgtrajecten  organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist. Momenteel is er onder andere een zorgtraject voor bepaalde patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

Zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2'

Een zorgmodel (‘Opvolging/voortraject’) wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om patiënten die zich niet laten opvolgen via een zorgtraject of in een ‘gespecialiseerd en geconventioneerd centrum voor zelfregulatie van diabetes’ (volgens overeenkomst ‘zelfregulatie van diabetes’, gesloten met de ziekenhuizen).

Gezondheidsgegevens elektronisch delen: geïnformeerde toestemming

Gezondheidsgegevens elektronisch delen heeft als doel op een eenvoudige en efficiënte manier de continuïteit van de verzorging te versterken  en te vereenvoudigen. Indien u een therapeutische relatie hebt met een patiënt en deze geeft zijn akkoord om zijn gegevens te delen (“geïnformeerde toestemming”, “informed consent”),  zullen alle door zorgverleners gedeelde gezondheidsgegevens voor u toegankelijk zijn. De gedeelde gegevens blijven gestockeerd onder de directe verantwoordelijkheid van elke zorgverlener.

Geneesmiddelen

De kwaliteit van de zorg bewaken en waar nodig verbeteren: we doen het continu, ook op het vlak van de geneesmiddelenpraktijk. Zo werken we aanbevelingen uit, stimuleren we overleg tussen u en de apotheker en geven we feedback over het voorschrijven van geneesmiddelen. We organiseren ook consensusvergaderingen en we werken mee aan projecten.

Sensibilisatiecampagnes

We organiseren ook sensibilisatiecampagnes voor een beter voorschrijfgedrag :

Quality Award 2015

Met de Quality Award belonen we een project dat de zorgkwaliteit in de huisartsgeneeskunde verbetert of dat de samenwerking tussen huisartsen en specialisten bevordert.

Geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Op 30 maart 2015 heeft het Interministerieel comité Volksgezondheid de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ goedgekeurd. Begeleidende brief.

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.