Een nieuw model voor de financiering en ondersteuning van uw huisartsenpraktijk (New Deal)

De huisartsenpraktijken staan voor grote uitdagingen: tekort aan huisartsen, een vergrijzende bevolking met meer zorgvraag door chronische ziekten, weinig ondersteuning in de praktijk en aandacht voor een evenwichtige balans werk-vrije tijd.

Hoe kunnen we zorgen voor betere werkomstandigheden, met de blijvende garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de patiënt? Samen met de sector zochten we naar oplossingen: een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen.

Dit nieuwe model zal bestaan naast de huidige bestaande systemen.

We voorzien de start ervan in het eerste trimester van 2024.

Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden, ook een document met veelgestelde vragen en de overeenkomst werden toegevoegd.


Het participatieve traject samen met de sector

 • Reflectiegroep ‘New Deal’ 

Om een vernieuwd en duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor de hedendaagse huisartsenpraktijk uit te werken gaf de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 17 juni 2022 een opdracht aan een reflectiegroep onder leiding van Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche die een antwoord wil geven op volgende vragen:

 1. Wat wordt verwacht van een huisartsenpraktijk? Welk zorgpakket moet een huisartsenpraktijk bieden?
 2. Welke profielen moeten hiertoe aanwezig zijn binnen deze praktijk, inclusief de ondersteunende profielen?
 3. Hoe moet de relatie met de patiënt uitgebouwd worden? 
 4. Welk alternatief en gemengd financieringsmodel moet hierop geënt worden? Hoe ervoor zorgen dat dit financieringsmodel een goed evenwicht biedt tussen vrijheid en verantwoordelijkheid voor het zorgpakket.

De reflectiegroep was samengesteld uit brede vertegenwoordiging vanuit de sector: artsensyndicaten, wetenschappelijke beroepsverenigingen, huisartsenkringen, universiteiten, mutualiteiten, KCE, FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Bij het afvaardigen van deze vertegenwoordiging werd gevraagd om zoveel mogelijk actieve huisartsen af te vaardigen en is voldoende aandacht gegeven om ook jonge en/of vrouwelijke huisartsen te betrekken.
Om deze vragen te beantwoorden kwam de reflectiegroep 2-wekelijks samen.

 • Terreinbevraging, focusgroepen en internationale voorbeelden

Parallel met de werkzaamheden van de reflectiegroep werden focusgroepen georganiseerd rond de onderzoeksvragen, via 11 LOK’s, die geselecteerd werden op basis van regionale spreiding, diversiteit in leeftijd en samenstelling van praktijktype van de deelnemers, gedurende de maanden oktober tot december 2022 om ook dieper op deze vragen in te gaan met groepen artsen van op het werkveld.

Daarnaast werd ook een brede bevraging bij de actieve huisartsen georganiseerd in januari 2023, ingevuld door 2.453 huisartsen, waarbij de huidige en toekomstige noden in kaart gebracht werden, ook de tevredenheid over de job en het financieringssysteem en de bereidheid tot verandering werden bevraagd.

Er werd wetenschappelijke input gevraagd aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, die de situatie hebben beschreven in 5 andere Europese landen met een gemengd financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde.

 • Eindrapport

Het eindrapport van de reflectiegroep werd in maart 2023 overhandigd aan de minister en voorgesteld aan de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

Het rapport bevat een duidelijk kader voor een nieuw organisatie- en financieringsmodel, dat moet toelaten dat huisartsen zich kunnen toeleggen op taken waarvoor ze écht zijn opgeleid en alle patiënten verzekerd worden van een kwalitatieve en toegankelijke eerstelijnszorg.

Op basis van de conclusies en het voorstel van de reflectiegroep, werd binnen de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen het nieuw evenwichtig financieringskader verder verfijnd en concreet uitgewerkt.

Een nieuw organisatie -en financieringsmodel

In het huidige prestatiesysteem komt 77 procent van het inkomen van de huisarts uit het factureren van raadplegingen en bezoeken. Ongeveer 17 procent komt uit het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

Het nieuwe financieringssysteem bevat 3 financieringspijlers:

 • Per verstrekking (raadplegingen, bezoeken en technische handelingen)
 • Een forfaitaire en gewogen financiering PER PATIËNT met een vaste therapeutische relatie, bovenop het GMD ( capitatiefinanciering).

  Het nieuwe model garandeert een evenwicht van financiering: in een "New Deal" huisartsenpraktijk  zal het tarief voor raadplegingen en bezoeken lager zijn. Maar het vast bedrag per patiënt wordt aangepast aan de gemiddelde zwaarte van de zorg en zal aanzienlijk hoger zijn dan het bedrag van de GMD in de huidige bekostiging per verstrekking. Deze 2 componenten zullen gemiddeld een even groot deel van het inkomen van de huisarts vertegenwoordigen.

Dit heeft als doel de taken die in het basispakket van een huisartspraktijk zitten, maar momenteel niet - of onvoldoende - gefinancierd worden correcter te vergoeden en meer in te zetten op samenwerking, taakdelegatie, preventie en proactieve zorg.

 • een premiefinanciering voor de praktijk te voorzien, die moet inzetten op kwaliteit, ondersteuning, beschikbaarheid en samenwerking.

  De huidige financiering van dit type blijft bestaan (geïntegreerde praktijkbonus, beschikbaarheidsvergoedingen, zorgpaden, enz.).

Naast deze bestaande financiering zal een New Deal-praktijk kunnen genieten van meer ondersteuning:

 • Een premie voor praktijkmanagement, afhankelijk van het aantal zorgverleners in de praktijk en het aantal patiënten met een vaste therapeutische relatie.
 • Mogelijk kan  deze premie  daarnaast een  optionele premie bevatten voor de aanwezigheid van een verpleegkundige in deze praktijk, afhankelijk van het aantal "vaste" patiënten.

Doelstellingen en evaluatie van het nieuwe model

Dit model streeft de doelstellingen van de Quintuple Aim na: de verbetering van de gezondheid van de gehele bevolking, de verbetering van de door het individu ervaren kwaliteit van de zorgverlening, het efficiënter gebruiken van de beschikbare middelen, de vermindering van de sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid en het verbeteren van het welzijn van de zorgverleners.

De hogere financiering per patiënt moet zorgen voor:

 • Erkenning en honoreren van werk buiten directe patiëntencontacten
 • Meer autonomie in het besteden van de middelen (diversiteit huisartspraktijkenlandschap)
 • het toelaten van taakdelegatie, tussen huisartsen en/of andere zorgprofessionelen.
 • Vergoeding volgens gemiddelde zorgzwaarte en complexiteit
 • Het behoud van loon naar werken
 • Meer incentives voor kwaliteitsvolle praktijkvoering.

De nieuwe premiefinanciering moet zorgen voor:

 • Kwaliteitsverhoging door meer preventieve en proactieve zorg door taakdelegatie
 • Toegankelijkheid huisarts voor nieuwe patiënten stijgt
 • Professionele tevredenheid stijgt door taakdelegatie voor protocoleerbare zorg
 • Minder consultaties per huisarts door taakdelegatie
 • Praktijkmanagement premie maakt tijd vrij voor ontwikkelen praktijkprocessen en richtlijnen met kwaliteitsverbetering tot gevolg.

Evaluatie

Deze doelstellingen zullen worden geëvalueerd tijdens de looptijd van dit project (3 jaar). Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) zal de studie coördineren.  Deze continue evaluatie zal het mogelijk maken om indien nodig bij te sturen, met als doel het structureel te verankeren in de verplichte ziekteverzekering.

Welke huisartsen en praktijken kunnen kiezen voor dit nieuwe systeem?

Elke vorm van huisartsenpraktijk kan toetreden: solo-artsen, groepspraktijken of netwerkpraktijken, vanuit het prestatiesysteem of vanuit het systeem voor medische huizen met forfaitaire financiering.

Een huisartspraktijk kan enkel in zijn geheel instappen, elke huisarts van de praktijk moet de kandidatuur ondersteunen.

Groeps- of netwerkpraktijken moeten:

 • geregistreerd zijn als groepering via ProGezondheid.be,
 • Elke huisarts van de praktijk moet geaccrediteerd zijn op de moment van instappen.
 • werken met een gedeeld patiëntenbestand
 • moeten integratie-instrumenten gebruiken, zoals werken met gedeelde elektronische patiëntendossiers, zorgoverleg en coördinatievergaderingen.
 • De huisartsen maken gebruik van een gehomologeerd elektronisch medisch dossier.

Hoe werkt het nieuwe financieringssysteem?

 • VERGOEDINGEN PER PATIËNT (CAPITATIEFINANCIERING)

In het nieuwe systeem blijft het GMD behouden, maar voor elke patiënt met een GMD (en dus een vaste behandelrelatie heeft met een arts van de praktijk) wordt door de ziekenfondsen een bijkomende vergoeding betaald aan de huisartspraktijk, per kwartaal. Deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd en het statuut verhoogde tegemoetkoming van de patiënt.

De bedragen zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Pseudo-code Omschrijving Jaarlijks
honorarium
(in EUR)
Bedrag
per
kwartaal
(in EUR)
Gewogen capitatiefinanciering per rechthebbende
 met leeftijd
   
107273 tot 25 jaar zonder statuut verhoogde tegemoetkoming 50,60 12,65
107295 tot 25 jaar met statuut verhoogde tegemoetkoming 83,95 20,99
107310 vanaf 25 jaar tot 60 jaar zonder statuut verhoogde tegemoetkoming 66,38 16,60
107332 vanaf 25 jaar tot 60 jaar met statuut verhoogde tegemoetkoming 130,40 32,60
107354 vanaf 60 jaar tot 75 jaar zonder statuut verhoogde tegemoetkoming 76,42 19,11
107376 vanaf 60 jaar tot 75 jaar met statuut verhoogde tegemoetkoming 148,75 37,19
107391 vanaf 75 jaar zonder statuut verhoogde tegemoetkoming 101,29 25,32
107413 vanaf 75 jaar met statuut verhoogde tegemoetkoming 202,41 50,60

Deze honoraria omvatten ook alle adviezen in de huisartspraktijk (telefonisch, e-mail, chat, …), telefonische raadplegingen, triage, proactieve en preventieve zorgprogramma’s (bv. uitnodiging griepvaccinatie en toediening tijdens georganiseerde collectieve vaccinatiemomenten).

 • HONORARIA PER VERSTREKKING
  • Voor patiënten met een vaste behandelrelatie (dus met een GMD bij één van de artsen van de praktijk) worden voor raadplegingen en bezoeken verstrekkingen aangerekend met aangepaste honoraria. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel:

 

Code Referentie verstrekking Omschrijving Honorarium
(in EUR)
PA – VT*
(in EUR)
PA – geen VT*
(in EUR)
107435 101076 Raadpleging in de spreekkamer
 door een geaccrediteerde huisarts
15,96 1 4
107450 103095 Supplement voor een ongewone
raadpleging of een ongewoon bezoek
van de huisarts
17,91 0 0
107472 101673 Videoraadpleging door een huisarts 14,28 1 4
107494 103132 Huisbezoek door de huisarts 27,98 2 8
107516 103412 Bezoek naar aanleiding van eenzelfde
reis voor twee rechthebbenden
22,38 2 8
107531 103434 Bezoek naar aanleiding van eenzelfde
 reis voor meer dan twee rechthebbenden
20,98 2 8
107553 106610 Bezoek door een huisarts aan een rechthebbende verblijvend in een woonzorgcentrum of rusthuis, per rechthebbende 27,98 2 8

(*PA = persoonlijk aandeel, VT = verhoogde tegemoetkoming)

  • Voor patiënten zonder vaste behandelrelatie (dus zonder GMD), bijvoorbeeld personen op vakantie, studenten, 2e adviezen, co-ouderschap, etc.) blijft het toepassen van de gewone nomenclatuur mogelijk (zogenaamd ‘passantentarief’). Ook tijdens de wachtdienst wordt de gebruikelijke nomenclatuur toegepast.

 • HONORARIA OP BASIS VAN DE GEBRUIKELIJKE NOMENCLATUUR

De huisarts gebruikt de ‘gewone’ nomenclatuur voor:

  • Beschikbaarheidssupplementen en verstrekkingen tijdens wachtdiensten
  • Technische prestaties (ECG, spirometrie, hechtingen, etc.)
  • zorgtrajecten diabetes en nierinsufficiëntie.
  • verstrekkingen voor deelname aan een MOC
  • verstrekkingen in het kader van thuishospitalisatie.

Welke premies voorzien we?

 •  PREMIE VOOR PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE

De huisartspraktijk kan aanspraak maken op een premie als:

 • minstens één verpleegkundige een vast samenwerkingsverband heeft met de huisartspraktijk
 • én de huisartspraktijk meer dan 1.000 patiënten met een vaste behandelrelatie telt.

Het samenwerkingsverband is schriftelijk vastgelegd tussen de praktijk en de verpleegkundige, net als het weekschema en ook het uitvoeren van minstens deze taken:

 • De proactieve opvolging van patiënten met chronische aandoeningen;
 • Het proactief opstellen en uitvoeren van preventieprogramma’s;
 • Het ondersteunen van de huisarts bij het opvangen van acute problemen;
 • De coördinatie van zorg voor patiënten met complexe problemen;
 • Het opstellen van praktijkrichtlijnen;
 • Het opstellen van evaluatie van kwaliteitsrapporten en verbeterprogramma’s

Het bedrag van deze premie varieert in functie van:

 • Het aantal patiënten met een therapeutische relatie
 • Het wekelijks uurrooster van de verpleegkundige.

 

Bedrag van de premie voor praktijkverpleegkundige
Aantal patiënten met
vaste behandelrelatie
Minimaal aantal uren per
week praktijkverpleegkundige
Premie op
jaarbasis
Premie per
kwartaal
1.000 12 18.747,00 EUR 4.686,75 EUR
1.500 18 28.120,50 EUR 7.030,13 EUR
2.000 24 37.494,00 EUR 9.373,50 EUR
2.500 30 46.867,50 EUR 11.716,88 EUR
3.000 36 56.241,00 EUR 14.060,25 EUR
3.500 42 65.614,50 EUR 16.403,63 EUR
4.000 48 74.988,00 EUR 18.747,00 EUR
4.500 54 84.361,50 EUR 21.090,38 EUR
5.000 60 93.735,00 EUR 23.433,75 EUR
5.500 66 103.108,50 EUR 25.777,13 EUR
6.000 72 112.482,00 EUR 28.120,50 EUR

 

De praktijk ontvangt deze premie per trimester.

Deze premie omvat alle activiteiten van de verpleegkundige in de huisartspraktijk. Er kunnen geen andere nomenclatuurcodes worden aangerekend.

 • PREMIE VOOR PRAKTIJKMANAGEMENT

We voorzien een vergoeding voor praktijkmanagement, op basis van:

 • het aantal artsen die geregistreerd zijn binnen de groepering,
 • het aantal personen in loondienst van de huisartsenpraktijk
 • het aantal patiënten met een vaste behandelrelatie.

Bedrag van de premie voor praktijkmanagement

Minimum aantal
artsen
Minimum aantal
loontrekkenden
Minimum aantal patiënten
met vaste behandelrelatie
Bedrag
per kwartaal
2 1 1.000 1.794 EUR
3 1 1.500 2.392 EUR
4 2 2.000 3.588 EUR

De huisartspraktijk ontvangt de premie per kwartaal.

Deze vergoeding is voorzien voor alle taken in het beheer van de praktijk:

 • organisatie van coördinatievergaderingen,
 • beheer van personeel en samenwerkingsovereenkomsten,
 • beheer en logistiek van het gebouw,
 • ontwikkelen en implementeren van zorgprotocollen,
 • opzetten van samenwerkingsverbanden met partners binnen de eerste en tweede lijn,
 • etc.

 • GEÏNTEGREERDE PRAKTIJKPREMIE

De geïntegreerde praktijkpremie blijft beschikbaar voor alle huisartsen die instappen in de New Deal.

Hoe en wanneer kan mijn praktijk instappen?

Momenteel treffen we de nodige voorbereidingen, samen met de verzekeringsinstellingen, de huisartsenverenigingen, softwareleveranciers, etc.

Vanaf september 2023 zullen we informatiemomenten plannen in samenwerking met onze partners en zal de concrete procedure om over te stappen bekend worden gemaakt van zodra mogelijk.

Tegen eind november 2023 moeten kandidaturen worden ingediend.
Er zullen minstens 200 praktijken kunnen starten in het nieuwe systeem.
In functie van het aantal kandidaturen en de samenstelling van de praktijken is het mogelijk dat een selectie moet worden gemaakt. Deze selectie zal gebeuren op basis van de geografische verspreiding over de provincies van de kandidaten, volgens de urbanisatiegraad van de gemeente waar de praktijk gelegen is en volgens de densiteit van de huisartsen in deze gemeente.
Deze selectie wordt voorgelegd aan het Verzekeringscomité, vervolgens kunnen overeenkomsten worden afgesloten tussen de huisartspraktijk en het RIZIV.

De effectieve start in het nieuwe systeem wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2024.

Meer informatie

Er werd een document opgesteld met veel gestelde vragen, dat regelmatig zal bijgewerkt worden.

Alle details kan u terugvinden in de overeenkomst die een huisartsenpraktijk zal afsluiten.

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 september 2023