Uw huisartsengroepering laten registreren

Vormt u samen met andere huisartsen een huisartsengroepering? Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u die groepering bij ons laten registreren. Uw patiënten met een globaal medisch dossier of met een zorgtrajectcontract hebben er financieel baat bij. Ook voor uw groepering zijn er administratieve en financiële voordelen.


Wat is een huisartsengroepering?

Een huisartsengroepering is een groepering van minstens 2 erkende huisartsen die samenwerken:

 • ofwel op dezelfde plaats: de zogenaamde ‘groepspraktijken’
 • ofwel op verschillende plaatsen die zich bevinden in dezelfde huisartsenzone of in 2 aan elkaar grenzende huisartsenzones van een huisartsenkring: de zogenaamde ‘huisartsennetwerken’.

Het beheer van huisartsenkringen en hun huisartsenzones is vanaf 1 januari 2015 de bevoegdheid van de deelstaten.

Wat zijn de voorwaarden voor registratie?

Om uw huisartsengroepering bij ons te laten registreren, moet ze voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

 1. Uw groepering bestaat uit minstens 2 erkende huisartsen: dat zijn huisartsen met de bevoegdheidscode -003 of -004.

Let wel: Ook niet-erkende huisartsen (bevoegdheidscodes -001, -002, -005 en -006) kunnen deel uitmaken van uw groepering, zolang er minstens 2 erkende huisartsen in uw groepering zitten.

 1. Een schriftelijk akkoord legt de samenwerking tussen de huisartsen van uw groepering vast, meer bepaald:
  • hoe het interne overleg tussen de huisartsen geregeld is
  • hoe de raadpleging van de globaal medische dossiers (GMD) geregeld is, rekening houdend met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • welke regels uw groepering toepast om beslissingen te nemen
  • hoe de huisartsen het samenwerkingsakkoord kunnen beëindigen.
 1. Iedere huisarts van uw groepering deelt de volgende informatie mee aan zijn patiënten:
  • de namen van de huisartsen die samenwerken
  • de plaatsen waar die huisartsen gevestigd zijn
  • welke andere artsen hun medisch dossier kunnen raadplegen en onder welke voorwaarden zij dat kunnen doen.
 1. Iedere huisarts van uw groepering gebruikt een aanvaard softwarepakket.

Wat zijn de voordelen van een geregistreerde huisartsengroepering?

De registratie van uw huisartsengroepering levert zowel voor uw patiënten als voor uw groepering voordelen op.

 • Financiële voordelen voor uw patiënten

Als uw patiënten een GMD hebben of een zorgtraject volgen, dan hebben zij voor bepaalde verstrekkingen recht op een hogere tegemoetkoming van hun ziekenfonds. Dat is het geval:

  • bij de huisarts van de groepering die het GMD geopend heeft of die het zorgtrajectcontract ondertekend heeft
  • enkel in een geregistreerde huisartsengroepering: ook bij alle andere huisartsen van de groepering, zonder dat deze artsen op hun getuigschriften voor verstrekte hulp de G hoeven te vermelden, gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de huisarts die het GMD beheert.
 • Administratieve en financiële voordelen voor uw huisartsengroepering

Als uw patiënten een GMD hebben, dan zijn er ook voordelen voor uw groepering:

  • De huisartsen van uw groepering hoeven op het getuigschrift voor verstrekte hulp niet meer de letter G te vermelden, gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de huisarts die het GMD beheert
  • De verzekeringsinstellingen kunnen het GMD van een patiënt administratief verlengen of het forfaitair honorarium voor de verlenging van een zorgtraject uitbetalen als er in een verlengingsjaar een contact is geweest tussen die patiënt en een willekeurige huisarts van uw groepering. Het hoeft dus geen contact te zijn met de specifieke huisarts die het GMD van die patiënt beheert.

Hoe verloopt de registratieprocedure?

De registratieprocedure verloopt als volgt:

 1. U vult het formulier Aanvraag tot registratie als groepering in de huisartsgeneeskunde in.
 2. Alle huisartsen van uw groepering handtekenen het formulier.
 3. U stuurt ons het formulier op:
  • Bij voorkeur via e-mail (ingescand document): relameta@riziv.fgov.be
  • via brief (aangetekend is niet nodig):
   Dienst Geneeskundige verzorging, RIZIV
   Directie KLAVVIDT-IDZ, huisartsengroeperingen
   Tervurenlaan 211
   1150 Brussel
 1. Wij voeren de gegevens in onze databank in en geven uw groepering een registratienummer.
 2. Wij delen u via mail of brief het registratienummer van uw groepering mee.

Het is momenteel nog niet mogelijk om een aanvraag tot registratie van uw groepering online in te dienen. Eenmaal wij uw groepering hebben geregistreerd, kunt u latere wijzigingen wel online beheren via onze webtoepassing MyRiziv, module ‘Mijn groeperingen’

Aan wie delen wij de geregistreerde gegevens mee ?

Wij delen de geregistreerde gegevens mee aan:

Hoe verloopt de procedure om gegevens te wijzigen?

De procedure om gegevens schriftelijk te wijzigen verloopt als volgt:

 1. U vult het formulier Wijziging van de gegevens van een geregistreerde groepering in de huisartsgeneeskunde in.
 2. Enkel als de samenstelling van uw groepering wijzigt: de nieuwe huisartsen en de huisartsen die de groepering verlaten, handtekenen het formulier in de vakken die daarvoor bestemd zijn.
 3. Minstens één arts van de groepering die niet nieuw is en die de groepering niet verlaat, handtekent het formulier onderaan.
 4. U stuurt ons het formulier op:
  • Bij voorkeur via e-mail (ingescand document): relameta@riziv.fgov.be
  • via brief (aangetekend is niet nodig):
   Dienst Geneeskundige verzorging, RIZIV
   Directie KLAVVIDT-IDZ, huisartsengroeperingen
   Tervurenlaan 211
   1150 Brussel
 5. Wij voeren de wijzigingen in onze databank in.
 6. Wij brengen uw groepering via mail of brief op de hoogte van deze wijzigingen.

Belangrijk:

 • Start er een nieuwe huisarts in uw groepering? Dan moeten wij deze gegevens minstens 1 week vóór de vermelde startdatum ontvangen. Zo kunnen wij de gegevens tijdig aan de verzekeringsinstellingen en aan andere instanties in de gezondheidszorg meedelen.
 • Als een vestigingsplaats of de samenstelling van uw groepering wijzigt, dan moeten de huisartsen van uw groepering dat aan hun patiënten meedelen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 oktober 2017