Globaal medisch dossier (GMD)

U begeleidt uw patiënt bij het beheer van zijn gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen is een betere individuele begeleiding van uw patiënt en een beter overleg tussen artsen mogelijk.


Opening en verlenging van het GMD (nomenclatuurcodenummer 102771)

Het GMD kan voor alle rechthebbenden 1x per kalenderjaar worden geopend of verlengd door de erkende huisarts, dit naar aanleiding van een raadpleging of een bezoek.

De omschrijving van de verstrekking 102771 alsmede de ermee gepaard gaande toepassingsregels zoals de inhoud van het GMD zijn terug te vinden in artikel 2 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
 

Administratieve verlenging van het GMD

 
De verzekeringsinstellingen betalen in de loop van elk kalenderjaar (t+1) de gevallen van administratieve verlenging aangaande het beheer van het GMD in het jaar (t).
 
Deze maatregel is van toepassing op rechthebbenden voor wie de erkende huisarts in het jaar (t-1), via het nomenclatuurcodenummer 102771, de opening of verlenging van het GMD heeft geattesteerd én op rechthebbenden voor wie de erkende huisarts voor het jaar (t-1) van de verzekeringsinstelling een betaling van het GMD-honorarium in het kader van de administratieve verlenging van het GMD ontvangen heeft, in beide gevallen op voorwaarde dat:
 • het nomenclatuurcodenummer 102771 door de arts, houder van het GMD, niet opnieuw is geattesteerd in het jaar (t);
 • de verzekeringsinstelling in het jaar (t) minstens één contact (attestering van een nomenclatuurcodenummer “raadplegingen / huisbezoeken”) vaststelt tussen:
  • de arts, houder van het GMD of de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde huisartsengroepering waarvan een lid het GMD beheert en
  • de rechthebbende
 • het nomenclatuurcodenummer 102771 in het jaar (t) niet werd geattesteerd door een andere arts.
   
Om van het begrip “contact” (raadpleging of huisbezoek) te kunnen spreken, moet het getuigschrift voor verstrekte hulp, waarop het nomenclatuurcodenummer voor raadpleging of huisbezoek staat, bij de verzekeringsinstelling zijn ingediend met het oog op terugbetaling.
 
Voor een zelfde kalenderjaar primeert het attesteren van het nomenclatuurcodenummer 102771 altijd op de betaling van de administratieve verlenging van het GMD. Met andere woorden, indien een in het jaar (t) door arts Y opgesteld attest van het nomenclatuurcodenummer 102771 is ingediend om een terugbetaling te bekomen na de betaling van de administratieve verlenging van het GMD voor het jaar (t) aan arts X, dan hoort het honorarium voor de administratieve verlenging van het GMD voor het jaar (t) door de verzekeringsinstelling te worden teruggevorderd.
 

Beheer van het GMD via MyCareNet: het eGMD

Sinds 1 augustus 2014 kunnen de huisartsen kiezen tussen:

 • het huidige systeem (Opening en verlenging van het GMD + Administratieve verlenging van het GMD)
 • een nieuw beheerssysteem in het kader van MyCareNet : het eGMD

Het eGMD omvat het beheer van de administratieve aspecten van het GMD via het elektronisch netwerk MyCarenet.

Het eGMD biedt vele voordelen:

 • snellere betaling van de verlenging van het GMD: binnen de 30 dagen na de registratie van de verstrekking (raadpleging/bezoek) die recht geeft op het GMD
 • de lijsten van patiënten met een GMD zijn sneller ter beschikking
 • de patiënten genieten sneller voordelige terugbetalingen bij de nieuwe arts
 • enz.

Het gebruik van het eGMD is bovendien een van de indicatoren voor de berekening van het bedrag van de nieuwe geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde vanaf 2016.

Beperking/verlaging van het remgeld voor de rechthebbende

De huidige regelgeving (artikel 3 van het KB van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen en artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) houdt in dat een rechthebbende voor wie een GMD wordt beheerd, recht heeft op een beperking van het remgeld voor raadplegingen van huisartsen:

 • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
 • tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Bovendien hebben patiënten van minimum 75 jaar en/of chronisch zieken recht op een remgeldverlaging van 30 % voor de bezoeken van huisartsen.

Dit recht op beperking/verlaging van het remgeld is beperkt tot de prestaties van de algemeen geneeskundige die toegang heeft tot de gegevens van het globaal medisch dossier.

Is die algemeen geneeskundige niet de huisarts die :

 • het GMD beheert of
 • deel uitmaakt van een geregistreerde huisartsengroepering waarvan een lid het GMD beheert?

Dan vermeldt hij op het getuigschrift voor verstrekte hulp de letter G gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de erkend huisarts die het dossier beheert. De vermelding impliceert dat de algemeen geneeskundige toegang heeft tot de gegevens van het globaal medisch dossier en dat hij daarvoor de toestemming heeft van de rechthebbende.

Het recht op remgeldverlaging geldt tot op het einde van het tweede kalenderjaar na het jaar waarin het nomenclatuurcodenummer 102771 werd geattesteerd of na het jaar waarvoor het GMD door de verzekeringsinstelling van de rechthebbende administratief werd verlengd.

Voorbeelden:

 • De erkende huisarts attesteert het nomenclatuurcodenummer 102771 op 18 juli 2012. Het recht op remgeldverlaging loopt in dit geval tot en met 31 december 2014.
 • De erkende huisarts attesteert het nomenclatuurcodenummer 102771 op 18 juli 2011. Voor de jaren 2012 en 2013 wordt het GMD door de verzekeringsinstelling administratief verlengd. Het recht op remgeldverlaging loopt in dit geval tot en met 31 december 2014.

Toepassing van de derdebetalersregeling

 
De toepassing van de derdebetalersregeling voor de verstrekkingen 102771 en 102395 is verplicht wanneer de patiënt dit uitdrukkelijk vraagt. Elke patiënt mag de toepassing van de derdebetalersregeling vragen voor de voormelde verstrekkingen en wanneer de patiënt dit vraagt,  mag de arts die toepassing niet weigeren.
 
Als de derdebetalersregeling van toepassing is voor een van die twee verstrekkingen, moet de derdebetalersregeling (vanaf 1 april 2011) ook van toepassing zijn voor de raadpleging of het bezoek waarbij de patiënt zijn arts verzoekt om zijn GMD te beheren.
 
Die verstrekkingen moeten dus niet meer op verschillende getuigschriften voor verstrekte hulp worden geattesteerd.
 
De verzekeringsinstellingen moeten de derdebetalersregeling aanvaarden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  
 • op het getuigschrift, waarop de verstrekkingen 102771 en/of 102395 worden geattesteerd, vermeldt de huisarts naast de naam en voornaam van de patiënt de volgende woorden: “die de toepassing van de derdebetalersregeling vraagt”;
 • die vermelding moet door de handtekening van de patiënt worden gevolgd;
 • de huisarts ziet er te allen tijde op toe dat de patiënt voldoende is geïdentificeerd;
 • voor de toepassing van de derdebetalersregeling in deze situatie is het niet vereist dat de huisarts een voorafgaand akkoord met het Intermutualistisch College heeft.

GMD voor uw patiënt van 45 tot 74 jaar met het statuut "chronische aandoening"

Sinds 1 januari 2016 bedraagt het bedrag van het globaal medisch dossier (GMD) 55 EUR als uw patiënt tussen 45 en 74 jaar oud is en het statuut "chronische aandoening" heeft. Vanaf 1 juli zullen de verzekeringsinstellingen u dat bedrag betalen voor de patiënten waarvoor het verschuldigd is.

Hoe een GMD attesteren voor die patiënten?

Goed gebruik van GMD - aanbevelingen van de Nationale raad voor kwaliteitspromotie 

 
De Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP) heeft tot doel de kwaliteit van de zorgverlening te promoten en initiatieven ter bevordering van de kwaliteit te ondersteunen.
De Werkgroep huisartsgeneeskunde van de NRKP heeft, na validatie in de plenaire vergadering van 26 mei 2009, volgende aanbevelingen opgesteld.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 augustus 2016