print

Onze steun aan het welzijnsaanbod voor zorgverleners

De noodzaak om meer aandacht te besteden aan de ondersteuning van de mentale gezondheid en het welbevinden van zorgverleners om de zorgkwaliteit aan patiënten te verzekeren is al ruime tijd gekend.

De huidige Coronacrisis brengt het aspect Care Team Well being als pijler van het Quadruple aim model duidelijk op het voorplan. Namelijk het ondersteunen van de levenskwaliteit van de bevolking, het ondersteunen van de kwaliteit van zorg en de toegang daartoe, het optimaal gebruik maken van de beschikbare middelen… en het ondersteunen van de levenskwaliteit van professionals.

Zorgverleners worden geconfronteerd met zware druk.  Recente rondvragen bij artsen tonen aan dat een grote behoefte aan peer support, ondersteuning en zelfzorg, belangrijke ondersteunende factoren zijn.

Via overeenkomsten met organisaties ondersteunen we initiatieven om hier structureel en duurzaam bij te helpen.

Op deze pagina:


Project ‘Gezondheid van artsen’: een jaarlijks programma met concrete acties

Het nationaal akkoord artsen ziekenfondsen van 19 december 2019 bepaalt in punt 10 dat met de organisaties Arts in Nood en Doctors4Doctors een overeenkomst zou worden afgesloten op basis van een concreet actieplan, rekening met de op het terrein vastgestelde noden.

Deze organisaties krijgen de nodige werkingsmiddelen via een overeenkomst art.56. en legt de opdrachten en de financiering vast van het project ‘Gezondheid van artsen’:

 • een strategie te ontwikkelen die bijdraagt tot het bevorderen van de mentale gezondheid en van het welbevinden van de artsen met het oog op het verzekeren van een kwaliteitsvolle praktijkvoering en zorgverlening aan de patiënten;
 • de coördinatie te organiseren van de initiatieven die op dat vlak worden ontplooid;
 • de nodige ondersteuning te bieden aan de concrete acties die worden georganiseerd in het kader een jaarprogramma.

Welke ondersteuning kunnen artsen verwachten?

De concrete uitwerking van het jaarprogramma bevat 3 domeinen:

 • het welzijn van de arts
  • organisatie van 8 webinars
  • ontwikkeling van well-being index

 • de arts al collega
  • aantrekken en opleiden van co-artsen in huisartsenkringen en ziekenhuizen
  • ontwikkeling van systeem van mentoren en mentees
  • online peer to peer review met super –en intervisie

 • artsen met concrete hulpvragen
  • uitbouw intake functie
  • creatie en ondersteuning netwerk van kernteams over het ganse grondgebied

Meer info over de geplande activiteiten kan u bij de deelnemende organisaties die een overeenkomst afsloten vinden:

Wat met de andere zorgverleners?

Het is de bedoeling om dit ondersteuningsaanbod op termijn ook uit te breiden naar andere zorgverleners. Het huidig project voor de artsen kent een einde 2021. Een evaluatie van het huidig project is voorzien. Uit de evaluatie en de bijhorende aanbevelingen zal blijken welke impact de acties hadden op de gezondheid van de artsen. Op basis van de evaluatie, zal het RIZIV nader bekijken hoe het project voor andere zorgverleners opgenomen kan worden.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel