print

Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding in een gespecialiseerd centrum van diabetespatiënten met een draagbare insulinepomp

Als diabetespatiënt met een insulinepomp kunt u een programma volgen dat een gespecialiseerd centrum uitgewerkt heeft. Doel: een normale bloedsuikerspiegel (‘glycemie’ genoemd) bereiken en zo complicaties die samenhangen met diabetes voorkomen of vertragen.
De ziekteverzekering (via het ziekenfonds) kan financieel tegemoetkomen in dit programma.

Op deze pagina:


Wie kan een beroep doen op deze gespecialiseerde centra?


U komt in aanmerking voor deze begeleiding als u 16 jaar of ouder bent en:
 • type-I-diabetes hebt of behoort tot groep A van de diabetes zelfregulatieovereenkomst - en een correct uitgevoerde conventionele behandeling, via intensieve insulinetherapie en educatie, geen voldoende regulering van de glycemie als resultaat had
 • een vrouw met diabetes bent en die zwanger is of zwanger wil worden
 • een patiënt bent die al behandeld werden met een insulinepomp in het kader van de overeenkomst inzake zelfregulatie van diabetes bij kinderen en adolescenten en voor wie het aangewezen wordt geacht om die behandeling ononderbroken verder te zetten
 • type-I-diabetes hebt en  een extreme gevoeligheid vertoont voor insuline
 • diabetes hebt, als voorbereiding van en tijdens de initiële periode na een pancreas- of eilandceltransplantatie
 • type-I-diabetes hebt en door werkomstandigheden (onregelmatige uren) een onregelmatige levenswijze heeft of specifieke risico’s loopt (werksituatie die uw veiligheid en uw leven of dat van anderen in gevaar kan brengen).

Bovendien moet ook gelijktijdig een programma voor zelfregulatie in het kader van de overeenkomst voor zelfregulatie volgen.

Wat bieden deze  gespecialiseerde centra aan?

Deze centra:

 • stellen al het materiaal ter beschikking dat noodzakelijk is voor dit programma
 • bieden de nodige gespecialiseerde begeleiding en educatie aan voor een veilige en aangepaste realisatie van dit programma.

Onder begeleiding en educatie wordt verstaan: het aanleren – met inbegrip van een regelmatige controle en onderhoud van die kennis – van de continue insulinetherapie thuis door middel van een draagbare insulinepomp. Dit aanleren en onderhouden van die kennis moet betrekking hebben op alle aspecten van de insulinetherapie en moet gebeuren door een multidisciplinair team. Deze begeleiding en educatie omvat ook het aanleren van het gebruik van een informaticaplatform dat toelaat de gegevens die door uw pomp worden doorgestuurd uit te lezen en dat uw begeleiding op afstand mogelijk maakt.

Op welk materiaal hebt u recht?

U hebt recht op:

 • een voor u geschikte, gebruiksklare draagbare insulinepomp
 • het materiaal dat nodig is om een draagbare pomp te kunnen gebruiken (batterijen, canules, katheters, reservoirs voor insuline, fixatiemateriaal, enz.)
 • een voldoende hoeveelheid glucosesensoren evenals een zender (“link”) indien u een insulinepomp heeft die gebruik maakt van glycemiewaarden die gemeten worden door een systeem van continue glucosemonitoring, zonder dat u de gemeten waarden moet invoeren in het commandosysteem van uw insulinepomp
 • het ter beschikking stellen van een informaticaplatform zodat de door uw pomp doorgestuurde gegevens kunnen uitgelezen worden en uw begeleiding vanop afstand kan gebeuren.
   

Wat moet u doen om begeleid te kunnen worden in een gespecialiseerd centrum?

Neem contact met een centrum dat vermeld staat in de lijst van de RIZIV-geconventioneerde centra.

Wat moet het centrum doen voor het u kan begeleiden?

Het centrum moet:

 • nagaan of u beantwoordt aan de voorwaarden om  een tegemoetkoming van uw ziekenfonds te kunnen krijgen
 • het aanvraagformulier voor de verzekeringstegemoetkoming invullen. Het centrum voegt een medisch voorschrift toe
 • het aanvraagformulier naar uw ziekenfonds sturen.

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het revalidatiecentrum uw begeleiding op zich nemen.

Wat betaalt u voor deze begeleiding?

U betaalt niets voor het materiaal en de begeleiding. Voor de raadplegingen bij de arts van het centrum betaalt u uw persoonlijk aandeel (remgeld).

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be