Het sociaal statuut van de arts

Als geconventioneerde arts kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.


Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is – afhankelijk van uw keuze – ofwel:

 • een jaarlijkse bijdrage die gestort wordt aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract hebt afgesloten voor een vervangingsinkomen ingeval van invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst
 • een recht op pensioen ingeval van rust en/of overleving, dat u bij onze dienst kunt reserveren.
  Let op: Dat gereserveerde recht is een uitdovend systeem. U kunt bij onze dienst vanaf het premiejaar 2017 enkel nog een recht op pensioen reserveren als u dat al een eerste keer gedaan heeft voor een eerder toepassingsjaar.


Wat is het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kun u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.

 2. U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn, behalve voor het jaar waarin we uw 1e RIZIV-nummer toekennen.

 3. U hebt een erkenning en een RIZIV-nummer voorbehouden aan huisartsen of artsen-specialisten of u hebt een goedgekeurd stageplan om die erkenning te krijgen.

 4. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gedurende het hele jaar effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ en alle uitzonderingen op de voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit zijn reglementair bepaald (in art. 7 en 9 § 4 van het KB van 05/05/2020).

 5. De effectieve uitoefening toetsen wij af aan de hand van een minimale activiteitsdrempel die u in het premiejaar moet bereiken.

  Uitzondering:

  U hoeft geen minimumbedrag te hebben aangerekend als u op 1 januari van het referentiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een erkend huisarts of arts- specialist of als u in de loop van het premiejaar een stage of uw basisopleiding als arts volgde.

 6. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Wat is de minimale activiteitsdrempel?

De minimale activiteitsdrempel drukken wij op 2 manieren uit:

 1. Als u een klinische activiteit  uitoefent die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) individueel ten laste neemt, dan geldt als drempel een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen, aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. Dat minimumbedrag varieert per specialisme. Deze verstrekkingen zijn:
  • ofwel geboekt op uw eigen naam
  • ofwel legaal geboekt op naam van een andere arts.

 2. In een minimale gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit van 13 uur per week, enkel in volgende situaties:
  • U levert prestaties die de verplichte ziekteverzekering ten laste neemt, maar die niet geboekt zijn op uw eigen naam of op naam van een andere arts. Het betreft hier bv. een activiteit in een transfusiecentrum of in een federaal (revalidatie)centrum dat wij financieren.
  • U werkt samen met de verplichte ziekteverzekering om klinische taken te vervullen die de verplichte ziekteverzekering niet ten laste neemt, maar die wel bijdragen tot de uitvoering ervan. Het betreft hier de categorie van ziekenhuishygiënisten, hoofdartsen, diensthoofden en equivalenten, met uitsluiting van artsen die een overwegend administratieve functie hebben zoals (data)beheer en bestuur.

Opmerkingen

 • U kunt de activiteitsdrempel bereiken door een cumul van uw aangerekende verstrekkingen en uw gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit. In dit geval zullen we uw activiteit berekenen als een totaal van de breuken ten aanzien van de respectievelijke activiteitsdrempel.
 • We zijn ons ervan bewust dat de COVID-19-pandemie een impact heeft gehad op uw activiteit. Daarom hebben we de (activiteits)drempels verminderd voor het referentiejaar 2020.

Welk bedrag storten wij?

 • Kiest u als sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een erkende instelling of storten wij na opname van uw wettelijk rustpensioen op uw eigen rekeningnummer een ander conventievoordeel, dan zijn de bedragen voor het premiejaar 2020 de volgende:
  • bij volledige toetreding tot het akkoord 5.037,70 EUR
  • bij gedeeltelijke toetreding 2.376,40 EUR

Let op:

 • Bent u voor het premiejaar volledig toegetreden tot het akkoord en heeft u op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, dan heeft u recht op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding. 
 • Bent u gedeeltelijk toegetreden tot het akkoord en bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, heeft u geen recht op de premie.
 • Bent u arts in opleiding op 31 december 2020, dan is het bedrag van de premie 6.287,70 EUR.

 • Als u het recht op een pensioen bij onze dienst reserveert, dan zijn de bedragen vanaf 1 januari 2020 de volgende:
  • voor het rustpensioen 6.029,69 EUR
  • voor het overlevingspensioen 5.024,88 EUR

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Vanaf het premiejaar 2020 automatiseren we de aanvraagprocedure, zodat u als zorgverlener zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen.

Heeft u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

De geautomatiseerde procedure voor het premiejaar 2020 verloopt als volgt:

 1. De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door

 2. Vanaf 18 februari 2021 krijgt u toegang tot een nieuwe MyRiziv-module “Sociaal statuut”.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier moeten koppelen (bv. als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering)
 3. Hebben wij voor u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel ? Dan zullen wij voor u in juli 2021 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht heeft (=evaluatieresultaat).

  Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met :
  • uw profielgegevens
  • de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ
 4. In de periode juli – augustus 2021 kunt u, als u dat wenst, uw evaluatieresultaat in MyRiziv raadplegen.
  • Heeft u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in MyRiziv is vrijblijvend.
  • Heeft u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via MyRiziv bezorgen.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract te laat gekoppeld was? Dan kan u via MyRiziv alsnog een premieaanvraag indienen.
 1. Vanaf september 2021 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om een beslissing online te betwisten.

Heeft u recht op het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timings als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Mijn huidige financiële gegevens” in MyRiziv kan raadplegen of invullen.

Uw mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (wijziging van contractgegevens, terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Heeft u ons nog geen mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Mijn contactgegevens” in MyRiziv in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij voor u geen automatische premieaanvraag hebben aangemaakt, kan u vanaf juli 2021
 • We sturen onze beslissen via de post als we uw e-mailadres niet hebben.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing.

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 september 2021