print

Het sociaal statuut van de vroedvrouw

Als geconventioneerde vroedvrouw hebt u vanaf het jaar 2023 recht op een sociaal voordeel met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden.

Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’.

Op deze pagina:

Wat is het sociaal statuut?

Het sociaal statuut zijn twee voordelen die u als vroedvrouw kan krijgen: het sociaal voordeel en het conventievoordeel.

Als u het wettelijk pensioen heeft opgenomen, dan maakt u aanspraak op het conventievoordeel.
Heeft u het wettelijk pensioen nog niet opgenomen? Dan kan u aanspraak maken op het sociaal voordeel.

Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een verzekeringsonderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten. In dit geval moet uw contract uiterlijk ingaan op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Wat is het conventievoordeel bij pensioenopname?

Het conventievoordeel is een bedrag dat wij rechtstreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

U hebt recht op dit voordeel vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen als u actief blijft als zorgverlener.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel kunnen ontvangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet tot de nationale overeenkomst vroedvrouwen-verzekeringsinstellingen toegetreden zijn voor het volledige jaar waarop de bijdrage betrekking hebt.

  Als u tijdens het jaar tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw RIZIV-nummer, dan kennen wij het bedrag proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).
   
 • U moet in het premiejaar minimum 150 verstrekkingen of 2.250 V-waarden uit artikel 9a van de nomenclatuur aangerekend hebben. Deze activiteitsdrempels verminderen we proportioneel, rekening houdend met het aantal dagen inactiviteit* in de loop van het premiejaar. De vormen van inactiviteit die in aanmerking worden genomen zijn reglementair bepaald (in art. 7 en 9 § 4 van het KB van 05/05/2020).

  * De totale periode van inactiviteit mag niet het hele premiejaar omvatten. Voert u tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid toch een beroepsactiviteit uit, met toestemming? Dan kan u aanspraak kan maken op het sociaal statuut, als u de drempel bereikt. De drempel zal echter niet verminderd worden.
 • Enkel in geval van een sociaal voordeel dat betaald wordt op een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Als u echter in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties kreeg opgelegd, dan kunt u geen aanspraak maken op het sociaal statuut.

Welk bedrag ontvangt u?

Het bedrag van het sociaal voordeel of het conventievoordeel voor het premiejaar 2023 is 593,44 euro.

Als u tijdens het jaar tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw RIZIV-nummer, dan kennen wij het bedrag proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd zodat u zo weinig mogelijk stappen moet ondernemen.

Hebt u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

 1. De verzekeringsmaatschappij bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door.
   
 2. In de loop van februari van het jaar X+1 zal u toegang hebben tot uw dossier voor het premiejaar X in de ProGezondheid-module ‘Sociaal statuut’. In deze module:
  • kan u door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier koppelen (bijvoorbeeld als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd en actief in het kader van de ziekteverzekering).
    
 3. Hebben wij voor u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel? Dan zullen wij voor u in juli X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht heeft (= het evaluatieresultaat).

  Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met uw profielgegevens en de gegevens van externe authentieke bronnen.
   
 4. In de periode juli -  augustus X+1 kunt u in ProGezondheid uw evaluatieresultaat raadplegen.
  • Hebt u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen.
  • Hebt u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via ProGezondheid bezorgen.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract niet of te laat gekoppeld was? Dan kan u via ProGezondheid alsnog een premieaanvraag indienen.
    
 5. Vanaf september X+1 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om deze beslissing online te betwisten.

Hebt u recht op het conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timing als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module ‘Financiële gegevens’ in ProGezondheid kan raadplegen of invullen.

Uw e-mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal voordeel (terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning, …).

Hebt u ons nog geen e-mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module ‘Contactgegevens’ in ProGezondheid in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij geen geregistreerd e-mailadres van u hebben, dan sturen wij onze definitieve beslissing vanaf september via de post.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via een aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing. (Het betwistingsformulier wordt beschikbaar gesteld vanaf september 2024.)

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons u contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U hebt de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw dossier m.b.t. de sociale voordelen online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het beveiligde systeem ‘Self Service Mandates’.

Het sociaal statuut als verpleegkundige

Bent u ook actief als zelfstandig verpleegkundige? Dan maakt u mogelijks ook aanspraak op het sociaal statuut als verpleegkundige. Het is echter niet mogelijk om beide voordelen te cumuleren. U vindt meer informatie over het sociaal statuut op onze pagina over het sociaal statuut van de verpleegkundige.

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling Vroedvrouwen

​Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling vroedvrouwen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel