print

Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): onvervulde medische behoefte (Unmet Medical Need)

Het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF) is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Op deze pagina vindt u informatie over de onvervulde medische behoefte (Unmet Medical Need). 

Op deze pagina:


Hoe aanvragen?

In het kader van innovatieve geneesmiddelen kan de voorschrijver-specialist een aanvraag voor individuele tegemoetkoming indienen bij de verantwoordelijke arts van het medisch noodprogramma voorzien voor het geneesmiddel. Als die aanvraag overeenkomt met een lopende cohorte, dan moet de verantwoordelijke arts van het noodprogramma een aanvraag indienen voor individuele tegemoetkoming bij het College van artsen-directeurs.

Meer informatie hierover kunt u ook vinden op de pagina over Unmet Medical Need in de rubriek geneesmiddelen.

Welke documenten toevoegen?

De verantwoordelijke arts van het noodprogramma moet de volgende documenten bezorgen aan het College van artsen-directeurs:

  • een gemotiveerde beslissing met zijn advies
  • een voorschrift en een medisch verslag met een beschrijving van het therapeutisch schema, dosis, enz. (en eventuele andere documentatie) waaruit blijkt dat voldaan is aan de inclusiecriteria van de lopende cohorte
  • een afleveringsattest met een vermelding van de hoeveelheden die zijn afgeleverd
  • een kopie van de (geïnformeerde) toestemming voor de gevraagde verstrekking.

 Als het College van artsen-directeurs een gunstige beslissing neemt, dan zal de firma rechtstreeks de tegemoetkoming ontvangen. De patiënt betaalt dus niets voor zijn of haar geneesmiddel.

Lopende cohortes

Het College van artsen-directeurs heeft 1 cohortbeslissing genomen:

  1. Cohortbeslissing betreffende de behandeling van volwassenen en kinderen met een lokaal gevorderde of gemetastaseerde vaste tumor met een NTRK-genfusie na eerdere standaardtherapie of als eerstelijnsbehandeling wanneer er geen geschikte therapeutische optie is (n° 1056).

Meer informatie hierover (o.a. de criteria om een tegemoetkoming te kunnen genieten)  kunt u vinden op de pagina over Unmet Medical Need in de rubriek ‘Geneesmiddelen’.

Afgesloten cohortes

Het College van artsen-directeurs heeft 2 cohortbeslissingen genomen:

  1. Cohortbeslissing betreffende de behandeling van volwassen, nieuw gediagnosticeerde patiënten met FLT3-gemuteerde acute myeloïde leukemie die in aanmerking komen voor standaard inductie- en consoliderende chemotherapie (n° 1053).
  2. Cohortbeslissing betreffende de behandeling van volwassen patiëntes in combinatie met letrozole als eerstelijnsbehandeling van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve gevorderde/metastatische borstkanker (n°1054).

Meer informatie hierover (o.a. de criteria om een tegemoetkoming te kunnen genieten)  kunt u vinden op de pagina over Unmet Medical Need in de rubriek ‘Geneesmiddelen’.

Contacten

Afdeling Bijzonder solidariteitsfonds

Tel: +32(0)2 739 73 81

E-mail: Solidariteits-fonds-solidarite@riziv-inami.fgov.be

​Als uw ziekenfonds uw vragen niet kan beantwoorden, dan kunt u onze dienst Geneeskundige verzorging, afdeling Bijzonder solidariteitsfonds, contacteren.
Let op: Wij delen geen enkele specifieke informatie mee over een medisch dossier.