print

Verslaving: tegemoetkoming in de kosten van behandeling door gespecialiseerde centra. Reglementering van toepassing tot en met 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de behandelingscentra voor verslaafden overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2018) is de oude Riziv-reglementering met betrekking tot deze centra verder uitgevoerd, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot en met 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot en met 31 december 2018.

Op deze pagina:


Wie kan een beroep doen op deze centra? 


De centra richten zich tot personen die lijden aan een verslaving aan illegale drugs, geneesmiddelen, alcohol of sommige psychoactieve stoffen en die hun verslaving willen beëindigen.
 
Bepaalde centra richten zich tot patiënten die zich in een crisissituatie bevinden.
 

Wat zijn de doelstellingen van de zorg die de centra verlenen? 

 
Het algemeen doel van de zorg is het ontwikkelingsproces van de betrokken personen opnieuw op gang brengen om een einde te maken aan de verslaving en om re-integratie in het sociale en beroepsleven mogelijk te maken.
 
Bij crisissituaties is het onmiddellijke doel de situatie stabiliseren, indien mogelijk lichamelijke ontwenning krijgen en de patiënt verwijzen naar voor hen geschikte opvolging.
 
De duur van de zorg is beperkt. Het doel is het ontslag van de patiënt. De centra zijn dus niet bedoeld om opvang of gespecialiseerd onderdak te geven aan de patiënten.
 

Wat bieden de centra aan?

 
Zorg wordt verstrekt in de vorm van residentiële of ambulante begeleiding.
 
De verleende zorg kan sterk verschillen en is aangepast aan verschillende situaties. Ze bestaat uit behandelingen en begeleidingsprogramma’s:
  • multidisciplinair: psychologen, psychiaters, logopedisten, kinesitherapeuten of  psychomotorische therapeuten, gespecialiseerde opvoeders, maatschappelijk assistenten, enz. verlenen de zorg
  • intensief voor sommige programma’s: elke dag neemt de zorg het grootste deel van de tijd van de patiënten in het centrum in beslag
  • minder intensief voor andere programma’s: de zorg bestaat soms uit enkele  contacten per week per patiënt
  • individueel, familiaal of in kleine groepen: de zorg richt zich op moeilijkheden of gewoonten die eigen zijn aan elke patiënt en die worden besproken in begeleidingssessies met alleen de patiënt, met de mensen uit zijn omgeving of in groep
  • gemeenschappen: bepaalde centra werken als ‘therapeutische gemeenschap’. In die gevallen zal de patiënt gedurende een bepaalde duur deel gaan uitmaken van een leefgemeenschap.
 
De centra evalueren regelmatig de evolutie van elke patiënt om te beslissen of het zorgprogramma moet worden verdergezet, aangepast, of beëindigd.


Hoe kunt u een behandeling door een centrum krijgen?

 
De patiënt moet contact nemen met een centrum dat vermeld staat in de lijst van de RIZIV-geconventioneerde revalidatiecentra.


Wat moet het centrum doen om de patiënt te kunnen begeleiden?

 
Het centrum moet: 
  • nagaan of de patiënt beantwoordt aan de voorwaarden om een tegemoetkoming van uw ziekenfonds te kunnen krijgen
  • het aanvraagformulier voor verzekeringstegemoetkoming invullen met betrekking tot deze begeleiding. Het centrum voegt een medisch verslag toe.
  • het aanvraagformulier aan uw ziekenfonds bezorgen.
 
 Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het revalidatiecentrum de begeleiding op zich nemen.


Wat betaalt de patiënt voor de begeleiding door het centrum?

De patiënt betaaltzijn persoonlijk aandeel (remgeld»), per residentiële dag, ambulante dag of halve dag revalidatie. 

Het centrum kan de farmaceutische producten aan de patiënt factureren.

In de prijs van de dagen of halve dagen ambulante zorg is de prijs voor de maaltijd niet inbegrepen: de maaltijden worden als supplement betaald als de patiënt gebruik maakt van de maaltijden die het centrum aanbiedt.

In de prijs van de residentiële verblijven zijn de maaltijden wel inbegrepen, maar de patiënt betaalt een hoger persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor sommige activiteiten, met name sociaal-culturele, moet de patiënt bijdragen in de kosten.

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be