print

Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): verzorging in het buitenland

Het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF) is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Op deze pagina vindt u informatie over verzorging in het buitenland.

Op deze pagina:

Tegemoetkoming

Als u ten gevolge van uw gezondheidstoestand verzorging nodig hebt die in het buitenland moet worden verleend, dan kan het BSF in bepaalde gevallen tegemoetkomen in:

 • de kosten van de (niet-terugbetaalde) verzorging die in het buitenland is verleend
 • de reis- en verblijfkosten voor de rechthebbende, en in voorkomend geval, voor de persoon die hem/haar begeleidt.

Let op: Het BSF kent geen financiële tegemoetkoming meer toe voor de reis- en verblijfkosten als de plaats waar u wordt behandeld zich in vogelvlucht binnen een straal van 350 km rondom Brussel bevindt.

Als uw gezondheidstoestand echter zo ernstig is dat gemedicaliseerd vervoer absoluut noodzakelijk is (bv. met een ziekenwagen), en als uw aanvraag, met toepassing van de wettelijke criteria, als ‘behartigenswaardig’ wordt beschouwd, dan zal het BSF deze kosten vergoeden op voorwaarde dat vóór het vervoer een medisch verslag wordt opgesteld, waaruit de absolute noodzaak voor het gebruik van dat vervoermiddel blijkt.

Criteria

Uw aanvraag moet ‘behartigenswaardig’ zijn (zoals gedefinieerd in de wet).

Om een tegemoetkoming van het BSF te krijgen moet uw aanvraag gelijktijdig aan alle onderstaande criteria beantwoorden:

 • De in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen zijn duur.
 • De in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen hebben een wetenschappelijke waarde en een doeltreffendheid die door de gezaghebbende internationale medische instanties in ruime mate worden erkend.
 • De in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen zijn het experimenteel stadium voorbij.
 • De in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen beogen de behandeling van een aandoening die de vitale functies van de rechthebbende bedreigt.
 • Er bestaat geen aanvaardbaar therapeutisch alternatief inzake diagnose of therapie dat in België zou kunnen worden afgeleverd binnen een termijn die op medisch vlak aanvaardbaar is, rekening houdende met de gezondheidstoestand van de rechthebbende op het ogenblik van zijn aanvraag.
 • De in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen zijn, voordat de verzorging wordt verstrekt, voorgeschreven door een arts-specialist, die gespecialiseerd is in de behandeling van de desbetreffende aandoening en wettelijk gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte. Het College van Artsen- directeurs kan, zo nodig, een bijkomend advies vragen van een arts- specialist, die gespecialiseerd is in de behandeling van de desbetreffende aandoening en gemachtigd is om de geneeskunde in België uit te oefenen.

Aanvraag / documenten

U moet een akkoord ontvangen hebben van het College van artsen-directeurs vooraleer de zorg plaatsvindt. Anders kunt u er geen financiële tegemoetkoming voor krijgen. Voordat u vertrekt naar het buitenland, dient u dus een principiële aanvraag in bij de adviserend arts van uw ziekenfonds.

Let op: U moet voor uw vertrek naar het buitenland een akkoord hebben ontvangen van het College van artsen-directeurs. Als dat niet het geval is, zal uw aanvraag geweigerd worden. Dien uw aanvraag dus voldoende op voorhand in zodat het College van artsen-directeurs ze kan behandelen.

U moet de volgende documenten bij uw aanvraag voegen:

 1. Een medisch verslag en een voorschrift opgesteld door een arts die in de aandoening is gespecialiseerd. In dat verslag en dat voorschrift moet:
  • worden uitgelegd waarom de verzorging niet in België kan worden verleend (in een universitair centrum of in ruime mate erkend als referentie, eventueel een ander centrum dan het centrum waar u wordt verzorgd, of een ander centrum dan het centrum waarnaar uw specialist u gewoonlijk doorverwijst of in het voor u dichtstbijzijnde centrum)
  • alle noodzakelijke informatie worden verstrekt, waaruit blijkt dat uw aanvraag beantwoordt aan de criteria op basis waarvan het ‘behartigenswaardige karakter’ wordt vastgesteld
  • duidelijk worden bepaald welke medische verstrekking(en) in voorkomend geval zijn vereist
  • worden verduidelijkt of de verzorging tijdens een ziekenhuisopname of ambulant zal worden verleend
  • het juiste adres van de behandeling en de noodzakelijk geachte behandelingsduur worden meegedeeld, net als de voorziene datums van de behandeling.
 2. Een raming van de medische kosten, als die nog niet door uw ziekenfonds zijn ten laste genomen, van de reiskosten (bv. raming van de prijs van het vliegtuigticket, aantal af te leggen kilometers, enz.) en van de verblijfkosten (verwachte verblijfsduur, begeleiding, enz.).
 3. Een verklaring op erewoord, waaruit blijkt dat u voor deze kosten van geen enkele andere tegemoetkoming geniet en dat u op de hoogte bent dat een toestemming van uw ziekenfonds voor een behandeling in het buitenland niet automatisch een tegemoetkoming van het BSF inhoudt.
 4. De machtiging van de adviserend arts met toepassing van de huidig geldende Belgische, internationale of supranationale reglementering voor de in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen, als die machtiging wordt vereist.
 5. Indien u 19 jaar of ouder bent en als u om medische redenen moet worden begeleid: een medisch verslag dat de noodzaak van die begeleiding motiveert (tot de 19de verjaardag dient de begeleiding niet verantwoord te worden ).

Facturen-Terugbetaling

Bij uw terugkeer dient u bij de adviserend arts de facturen in voor de kosten waarin het BSF zal tegemoetkomen. Uw ziekenfonds zal dan de financiële tegemoetkomingen voor uw kosten storten. Het bedrag van die financiële tegemoetkomingen zal overeenkomstig het huidig geldende uitvoeringsbesluit worden berekend. Het BSF zal niet de totale reis- en verblijfskosten vergoeden en het bedrag van de tegemoetkoming voor de medische kosten zal (op basis van ‘discretionaire bevoegdheid’) berekend worden voor zover u een aanvraag hebt ingediend voor een tegemoetkoming voor medische kosten.

Contacten

Afdeling Bijzonder solidariteitsfonds

Tel: +32(0)2 739 73 81

E-mail: Solidariteits-fonds-solidarite@riziv-inami.fgov.be

​Als uw ziekenfonds uw vragen niet kan beantwoorden, dan kunt u onze dienst Geneeskundige verzorging, afdeling Bijzonder solidariteitsfonds, contacteren.
Let op: Wij delen geen enkele specifieke informatie mee over een medisch dossier.