print

Toegankelijke ambulante zorg voor jongeren tot en met 23 jaar met een eetstoornis dankzij een multidisciplinair zorgtraject

De behandelende arts kan vanaf 1 februari 2024 een zorgtraject opstarten voor patiënten jonger dan 23 jaar met de diagnose van een eetstoornis. Een ambulant team van zorgverleners begeleidt dit zorgtraject en stelt na een multidisciplinair overleg een behandelplan op.

Het ambulant team kan een beroep doen op een multidisciplinair ambulant supportteam (MAST-GGKJ) ondersteund door de netwerken Geestelijke Gezondheid Kinderen en jongeren (GGKJ). Dankzij deze samenwerking van verschillende eerstelijns zorgverleners en de GGKJ-netwerken, kunnen noden rond eetstoornissen sneller worden opgepikt en kunnen jonge patiënten vlot de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Op deze pagina:

Voor welke patiënten is het zorgtraject eetstoornissen bedoeld?

Kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van 23 jaar waarbij de diagnose van één van volgende eetstoornissen werd gesteld: Anorexia Nervosa, Binge eating disorder of Bulimia Nervosa; en die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Wanneer wordt een zorgtraject eetstoornissen opgestart?

Een zorgtraject eetstoornissen kan worden opgestart wanneer er voor de ambulante behandeling, naast de zorg door de behandelende arts, nood is aan een multidisciplinaire behandeling met ten minste één van de volgende zorgverleners:

 • een gespecialiseerde diëtist
 • een klinisch psycholoog die de functie eerstelijnspsychologische behandeling invult
 • een arts-specialist in de kindergeneeskunde
 • een arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • een arts-specialist in de psychiatrie
 • een huisarts

Het zorgtraject eetstoornissen loopt 12 maanden. Het eindigt als de eetstoornis onder controle is en daarvoor geen zorg meer nodig is of er met betrekking tot de eetstoornis geen contacten meer zijn tussen de patiënt en de betrokken zorgverleners gedurende zes maanden.

Welke zorg wordt voorzien in het zorgtraject eetstoornissen?

De zorg die wordt voorzien in het kader van dit zorgtraject betreft:

Wat wordt verwacht van de behandelende arts?

De behandelende arts is verantwoordelijk voor de opstart van een zorgtraject eetstoornissen en de opvolging van de patiënt gedurende het volledige zorgtraject. Deze opvolging houdt volgende taken in:

 • Het organiseren van een multidisciplinair overleg bij de start van het zorgtraject, voor het opstellen van het behandelplan.
 • Het opstellen en opvolgen van het behandelplan.
 • Het organiseren van een multidisciplinair overleg voor de evaluatie, bijsturing of het beëindigen van het behandelplan. 
 • Het faciliteren in het overleg en communicatie tussen zorgverleners.
 • Het ontwikkelen van een partnerschap met de andere zorgverleners.
 • Het behandelplan wordt bewaard in het patiëntendossier en gedeeld met de houder van het Globaal Medisch Dossier (als de behandelend arts niet de GMD-houder is). 

Hoe een zorgtraject eetstoornissen opstarten en welke vergoeding krijgt de behandelende arts?

Voor de activatie van het zorgtraject attesteert de behandelend arts de pseudocode 401295, al dan niet via een systeem van derdebetaler. Door het attesteren van deze pseudocode ontvangt de behandelend arts per patiënt een forfaitair honorarium, hetgeen bovenstaande taken dekt. Deze aanrekening kan één keer per periode van 12 maanden.

Wat houdt het behandelplan in binnen het zorgtraject eetstoornissen?

Een behandelplan wordt opgesteld voor de samenwerking en de afstemming van de klinische interventies van de verschillende zorgverleners betrokken in de behandeling van de patiënt. De behandelend arts stelt het behandelplan na een multidisciplinair overleg.

Het behandelplan wordt bewaard in het medisch dossier en bevat volgend gegevens:

 • Datum van opmaak
 • Identificatie van de patiënt
 • De gegevens van de patiënt, waaruit blijkt dat deze recht heeft op het zorgtraject eetstoornissen (diagnose, leeftijd)
 • De betrokken zorgverleners en hun contactgegevens.
 • Data en aanwezigen op de multidisciplinaire overlegmomenten.
 • Een algemene beschrijving van gegevens die van belang kunnen zijn voor de verdere zorg- en hulpverlening.
 • De algemene doelstellingen die met de patiënt worden nagestreefd.
 • De vooropgestelde taakafspraken (activiteiten/handelingen) om deze doelstellingen te bereiken.
 • De zorgactiviteiten en de verantwoordelijken van zowel de betrokken zorgverleners als de patiënt zelf.
 • De behandelende arts bespreekt het behandelplan samen met de rechthebbende en zijn context.

De taakafspraken worden uitgedrukt in tijd en worden in overleg met de betrokken zorgverleners, en bij voorkeur in samenspraak met de patiënt en familie geëvalueerd, bijgestuurd of beëindigd. Dit wordt genoteerd in het behandelplan.

Wat wordt verstaan onder multidisciplinair overleg?

De behandelende arts organiseert een multidisciplinair overleg voor het opstellen van het behandelplan. Dit overleg vereist deelname van ten minste één van de volgende zorgverleners die betrokken is/zijn bij de ambulante behandeling: een klinisch psycholoog, een gespecialiseerde diëtist, een  (kinder-) psychiater, een huisarts of  kinderarts.

Naast de behandelend arts kunnen er maximaal drie andere zorgverleners deelnemen aan het overleg. Het overleg kan per periode van 12 maanden maximaal twee keer plaats vinden, waarvan één keer voor het opstellen van het behandelplan en één keer voor de evaluatie ervan.  Het overleg kan fysiek, virtueel of hybride worden gehouden. Het duurt minimaal vijftien minuten.

Hoe vergoeden we de deelnemers?

De zorgverleners kunnen voor deelname aan het multidisciplinair overleg de pseudocode 401310 aanrekenen. Per periode van 12 maanden worden maximaal twee deelnames aan een overleg vergoed per patiënt. 

De vergoeding van de behandelende arts voor deelname aan het overleg zit vervat in zijn forfaitair honorarium.

De patiënt kan een beroep doen op gespecialiseerde psychologische zorg

Via de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg kan de patiënt rekenen op eerstelijnspsychologische behandeling door een klinisch psycholoog.

De patiënt kan een beroep doen op gespecialiseerde diëtetische zorg

In het kader van het zorgtraject “eetstoornissen” heeft de patiënt recht op 15 sessies gespecialiseerde diëtetische zorg per periode van 12 maanden, 2 sessies van 60 minuten (401332), en 13 sessies (401354) van 30 minuten.
Een sessie kan samen met ouders, voogd of familie plaatsvinden.

De eerste sessie wordt gerealiseerd binnen een periode van maximaal 1 maand vanaf het moment dat voor de patiënt het zorgtraject eetstoornissen wordt opgestart door de behandelende arts. De eerste twee sessies vereisen de fysieke aanwezigheid van de patiënt en de diëtist, de volgende sessies kunnen online plaats vinden als de patiënt in staat is om die zorg op afstand te krijgen en de patiënt hiervoor toestemming geeft. 

Bij wie kan de patiënt hiervoor terecht? De functie gespecialiseerde diëtetische zorg wordt uitgevoerd door een erkend diëtist die met het netwerk GGKJ een overeenkomst heeft gesloten. De diëtist kan via zijn/haar portfolio klinische ervaring en de nodige opleiding inzake eetstoornissen aantonen. Deze diëtist maakt deel uit van het multidisciplinair behandelteam, documenteert in het patiëntendossier en rapporteert naar de andere zorgverleners.

Wat betaalt een patiënt bij een zorgtraject eetstoornissen?

De patiënt betaalt geen remgeld en geen supplementen voor de specifieke verstrekkingen die vergoed worden binnen het zorgtraject “eetstoornissen”. De zorgverlener kan wel remgeld (en supplementen) aanrekenen indien het gaat om een verstrekking waarvoor reeds terugbetaling is voorzien.

Multidisciplinaire ambulante supportteams als ondersteuning van de zorgverleners

Ambulante zorgverleners kunnen een beroep doen op de ondersteuning en expertise van multidisciplinaire ambulante supportteams (MAST–GGKJ) opdat de ambulante behandeling van de patiënt kan worden gehandhaafd. Deze supportteams bieden casusondersteuning en en hulp bij moeilijke zorgtrajecten, maar bieden zelf geen zorg. Daarnaast ligt hun rol in het inventariseren van het zorgaanbod en het detecteren van lacunes binnen hun werkingsgebied van het netwerk GGKJ. Verder staan zijn in voor de vorming van en expertise-uitwisseling met ambulante zorgverleners. Deze overeenkomst legt de samenstelling en financiering van deze supportteams vast, alsook bepalingen rond bereikbaarheid en samenkomst. 

Begeleidingscomité evaluatie en duur van de overeenkomst

Het begeleidingscomité zorgt voor de opvolging en wetenschappelijke evaluatie van deze overeenkomst en  wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het RIZIV. De overeenkomst loopt van 1 februari 2024 tot en met 31 december 2028.

Contacten

Secretariaat overeenkomsten medische directie

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be