print

Opstarttraject diabetes type 2: welke verstrekkingen kan u als diëtist aanrekenen?

Diabetespatiënten die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of in een programma in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum kunnen toch bepaalde verstrekkingen bij een diëtist volledige terugbetaald krijgen. Het gaat over patiënten die door de huisarts worden opgevolgd in het kader van een “Opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2”.

Door de opname in een opstarttraject kunnen alle mensen met diabetes type 2 in een vroeg stadium van de ziekte rekenen op een specifieke ondersteuning van hun huisarts zodra de diagnose is gesteld. Afhankelijk van de behoeften kan de huisarts ook andere zorgverleners raadplegen.

Door de opname in een opstarttraject kan uw patiënt een vergoeding krijgen voor bepaalde verstrekkingen bij een diëtist op voorschrift van zijn huisarts: diëtetieksessies en/of diabeteseducatie sessies.

We vergoeden deze sessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten.

Op deze pagina:

Diëtetieksessies voor een patiënt in een opstarttraject

HOEVEEL DIËTETIEKSESSIES VERGOEDEN WE?

We vergoeden tot 2 diëtetieksessies, elk van minimum 30 minuten per kalenderjaar, voor de patiënten die opgenomen zijn in een opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2.  

ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN U DEZE DIËTETIEKSESSIES AANREKENEN?

Om deze verstrekking te kunnen uitvoeren en aanrekenen moet u over een RIZIV-nummer beschikken.

We vergoeden de sessies als: 

 • De patiënt wordt opgevolgd in het kader van een opstarttraject diabetes type 2
 • Uw diëtetieksessies worden voorgeschreven door de huisarts die het globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt beheert of door een huisarts die deel uitmaakt van een groep huisartsen waarvan een van de leden dit GMD beheert. Deze arts kan de precieze doelen van deze sessies bepalen.
 • Deze sessies worden voorgeschreven op de datum waarop de huisarts het opstarttraject heeft aangerekend, of uiterlijk op 31 december van het volgende jaar.
 • U een actueel voedingsdossier bijhoudt voor de patiënt, met informatie over zijn huidige eetgewoonten, de voorgestelde aanpassingen, de overeengekomen therapeutische doelen en de resultaten.
 • U elk jaar een schriftelijk rapport naar de huisarts stuurt.

Opgelet, we vergoeden de verstrekkingen NIET als:

 • u ze verstrekt tijdens een ziekenhuisopname
 • uw patiënt al diëtetieksessies ontvangt binnen een ander reglementair of contractueel kader

WELKE CODE GEBRUIKEN OM DEZE DIËTETIEKSESSIES AAN TE REKENEN?

Gebruik de code 771816 om deze verstrekking “individuele diëtistische evaluatie en/of interventie” aan te rekenen (sinds 1 januari 2024) voor diabetespatiënten in een opstarttraject diabetes type 2 (de oude code 771131 is geschrapt).

Voor deze diëtetieksessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

WAT BETAALT UW PATIËNT? 

We vergoeden deze diëtetieksessies volledig. Ze zijn dus gratis voor uw patiënten: als diëtist moet u de vastgelegde tarieven voor deze sessies respecteren. 

WELK BEDRAG ONTVANGT U? 

Prijzen en tegemoetkomingen voor de revalidatieverstrekkingen 

PATIËNTEN DIE EEN ZELFREGULATIEPROGRAMMA VOLGEN IN EEN GESPECIALISEERD CENTRUM

U mag GEEN diëtetiekverstrekkingen verrichten voor een diabetespatiënt (diabetes type 1 of 2) die wordt opgevolgd in het kader van een programma diabeteszelfregulatie in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum aangezien voor deze patiënten de dieetbegeleiding reeds voorzien is in deze overeenkomst aangezien voor deze patiënten de dieetbegeleiding reeds voorzien is in deze overeenkomst.

Diabeteseducatiesessies voor een patiënt in een opstarttraject

Diabeteseducatie helpt diabetespatiënten om hun ziekte beter te begrijpen en beter te beheren. 
    
Als diëtist kan u diabeteseducatiesessies verlenen aan uw patiënten betrokken bij een opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2, ofwel als diabeteseducator (als u een erkenning als diabeteseducator en een specifiek RIZIV-nummer hebt), ofwel als diëtist. U geeft uw patiënt nuttige informatie over evenwichtige voeding aangepast aan zijn diabetes.

WIE KAN DIABETESEDUCATIESESSIES GEVEN IN HET KADER VAN EEN OPSTARTTRAJECT?

Afhankelijk van de noden van zijn patiënt kan de huisarts doorverwijzen naar verschillende soorten zorgverleners die diabeteseducatie mogen verlenen: 

 • Diabeteseducatie door een diabeteseducator (verpleegkundige, kinesitherapeut, diëtist of podoloog met een erkenning als educator): informatie over de ziekte en levensstijl. Individuele of groepssessies. 
 • Diabeteseducatie door een verpleegkundige: opvolgingsbezoek / zelfzorgondersteuning. Individuele sessies bij de patiënt thuis. 
 • Diabeteseducatie door een diëtist: educatie diëtetiek. Individuele of groepssessies. 
 • Diabeteseducatie door een kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging. Groepssessies. 
 • Diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw. Individuele of groepssessies. 

HOEVEEL DIABETESEDUCATIESESSIES VERGOEDEN WE?

Voor patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 vergoeden we tot 4 diabeteseducatiesessies per jaar, voor alle verstrekkingen samen (diabeteseducator, diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker).

Een individuele sessie duurt minstens 30 minuten.
Een groepssessie duurt minstens 2 uur voor maximum 10 deelnemers.

Bij het tellen van het aantal sessies telt elke individuele sessie en groepssessie als één eenheid.

ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN U DEZE DIABETESEDUCATIESESSIES AANREKENEN?

Uw patiënt met diabetes type 2 heeft recht op onze terugbetaling onder deze voorwaarden: 
 

 • Hij is opgenomen in een opstarttraject diabetes type 2.
 • De huisarts moet deze diabeteseducatiesessies voorschrijven.
 • Elk voorschrift is geldig tot het einde van het jaar waarin het werd voorgeschreven of, als de voorschrijvende arts dit expliciet heeft vermeld, tot het einde van het volgende kalenderjaar.
 • Voor elke reeks van 4 sessies wordt minstens 1 sessie gegeven door een diabeteseducator.
  Dit betekent dat een patiënt in een kalenderjaar maximaal 3 diabeteseducatiesessies vergoed krijgt van een zorgverlener die deze niet geeft als diabeteseducator, maar als diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut of apotheker.
 • Aangezien de kwaliteit van deze sessies zo belangrijk is voor het beheer van de ziekte, moeten de zorgverleners, die diabeteseducatiesessies mogen verlenen (diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker) maar die de erkenning als diabeteseducator niet hebben, jaarlijks een bijscholing van minimum 2 uur volgen over diabetes en/of diabeteseducatie. Als diëtist zonder erkenning als diabeteseducator moet u dus deze bijscholing volgen om uw diabeteseducatieverstrekkingen te kunnen aanrekenen. De bewijsstukken voor het volgen van deze bijscholing moeten bijgehouden worden.
 • In het kader van het opstarttraject kan diabeteseducatie individueel, in groep, of in een combinatie van beide worden verleend.
  Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepssessie krijgen.
 • Diabeteseducatie is gebaseerd op een vastgesteld protocol met feedback aan de huisarts aan het einde van de sessie of na een kalenderjaar.

Opgelet! In het kader van een opstarttraject: 

 • U mag die verstrekkingen niet aanrekenen voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen.  
 • De groepssessies mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging. 

U kan ook diabeteseducatiesessies geven aan uw diabetespatiënten type 2 in een zorgtraject als u de erkenning als diabeteseducator hebt.

DIABETESEDUCATIE VERLENEN ALS DIABETESEDUCATOR: 
WAARUIT BESTAAN UW SESSIES EN WELKE CODE GEBRUIKEN OM DEZE AAN TE REKENEN? 

Diabeteseducatie door een diabeteseducator voor patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 kan individueel of in groep worden verleend.

Individuele sessie:

Informatie over de ziekte en de levensstijl, gedurende minstens 30 minuten, in uw praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur.

Groepssessie:

 • Informatie over de ziekte en de levensstijl, gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 deelnemers. De sessie gaat door in uw praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur.
 • Gevolgd door het opstellen en het bewaren door de diabeteseducator van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de sessie zijn behandeld, worden vermeld.

Tijdens die sessies moet u: 

 • de patiënt duidelijke en begrijpelijke informatie geven over diabetes en de behandeling ervan:
  • oorzaken, verloop, eventuele verwikkelingen
  • herkennen, corrigeren en voorkomen van hyper- en hypoglycemieën
  • eventueel effect van geneesmiddelen op de glycemie om de therapietrouw te verbeteren (met name de hoofd- en nevenwerkingen van antidiabetica of andere geneesmiddelen, enz.)
  • adequaat reageren bij ziekte, koorts, braken
  • op reis te nemen maatregelen.
 • uw patiënt motiveren om zijn levensstijl en hygiëne aan te passen:
  • evenwichtige voeding, stoppen met roken, lichaamsbeweging
  • voeten regelmatig controleren en gepast schoeisel dragen
  • een goede mond- en tandverzorging aanhouden
 • uw patiënt maatschappelijke informatie geven (meer bepaald over het rijbewijs enz.).
 • In overleg met de patiënt en afhankelijk van zijn behoeften, bepaalt u welke andere zorgverleners geraadpleegd kunnen worden voor diabeteseducatie.

Om deze sessies als diabeteseducator aan te rekenen, gebruik de code:

 • 794253 voor een individuele sessie
 • 794334 voor een groepssessie (voor elke patiënt).

DIABETESEDUCATIE VERLENEN ALS DIËTIST: 
WAARUIT BESTAAN UW SESSIES EN WELKE CODE GEBRUIKEN OM DEZE AAN TE REKENEN? 

Diabeteseducatie door een diëtist aan patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 wordt verleend in individuele of in groepssessies.

In een individuele sessie:

Educatie diëtetiek gedurende minstens 30 minuten, in uw praktijkkamer, in de praktijkkamer van de huisarts, of in een regiohuis van een locoregionale structuur.

In een groepssessie:

 • Educatie diëtetiek gedurende minstens 120 minuten, voor maximaal 10 patiënten.
 • gevolgd door het opstellen en het bewaren  van een verslag met de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de sessie zijn behandeld.

Tijdens die sessies, geeft u de patiënt nuttige informatie over evenwichtige voeding aangepast aan zijn diabetes:

 • bereiding en spreiding van de maaltijden in functie van de behandeling;
 • rekening houden met de soorten, de verdeling en de hoeveelheden koolhydraten en vetten;
 • etiketten op voedingsmiddelen correct lezen;
 • opvolging dieet om gewicht te verliezen. 

Om deze diabeteseducatie als diëtist aan te rekenen, gebruik de code:

 • 794275 voor een individuele sessie
 • 794356 voor een groepssessie.

Als u deze sessies rekent aan als diëtist mag u de verstrekking 794275 en/of 794356 maximum 3 keer per jaar per patiënt aanrekenen.

Voor deze diabeteseducatiesessies kan u de derdebetalersregeling toepassen, als diëtist of als diabeteseducator.

VERSLAG EN DOSSIER OVER DE DIABETESEDUCATIE

De diabeteseducator, de diëtist, de verpleegkundige of de apotheker die een of meer individuele sessies hebben verleend: 

 • stellen een beknopt verslag op voor de voorschrijvende arts, nadat de patiënt de voorgeschreven individuele sessies heeft gekregen of, als dat niet lukt, nadat een volledig kalenderjaar is verstreken. 
 • houden voor elke patiënt van individuele sessies een dossier bij over de diabeteseducatie, waarin gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educatie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend. Zij bewaren alle elementen van het dossier over een educatiejaar voor een patiënt gedurende minstens vijf jaar vanaf 31 december van dat educatiejaar.

WAT BETAALT UW PATIËNT? 

We vergoeden deze diabeteseducatie sessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten: de diabeteseducator, diëtist, apotheker, verpleegkundige en kinesitherapeut die de diabeteseducatiesessies verzorgen, zijn verplicht de overeengekomen tarieven te respecteren en geen extra kosten in rekening te brengen, noch bij de patiënt, noch bij de ziekteverzekering.

WELK BEDRAG ONTVANGT U? 

U ontvangt het bedrag dat staat vermeld voor de verstrekkingen diabeteseducatie die zijn opgenomen in de revalidatienomenclatuur voorzien voor het opstarttraject diabetes type 2. 

Mag u diabeteseducatieverstrekkingen met diëtetiekverstrekkingen cumuleren?

Als diëtist kan u dezelfde patiënt die er recht op heeft, zowel deze educatieverstrekkingen als diëtetiekverstrekkingen aanbieden.

Als de behandelende arts de verstrekking ‘opstarttraject diabetes type 2’ heeft aangerekend, mag hij deze 2 soorten verstrekkingen voorschrijven.
 

Contacten

Opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2

E-mail: opstarttraject@riziv-inami.fgov.be

Dienst geneeskundige verzorging , Directie Research, development and quality (RDQ)