print

Een nieuwe dienst van de apotheker voor chronische astmapatiënten: het begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen (GGG)

Bent u een apotheker in een openbare apotheek en levert u een inhalatiecorticosteroïd af aan een chronische astmapatiënt? Is het de 1e aflevering of gaat het om een patiënt die chronische inhalatiecorticosteroïden neemt en bij wie de astma onvoldoende onder controle is? Dan kunt u aan de patiënt een gepersonaliseerde begeleiding aanbieden, waardoor hij beter kan omgaan met zijn astma.

Die ‘begeleidingsgesprekken voor goed gebruik van geneesmiddelen’ (GGG) kunnen ook starten op voorschrift van de arts of op vraag van de patiënt.

Op deze pagina:


Nieuw in 2017:  van ‘begeleidingsgesprek nieuwe medicatie’ tot ‘begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen’ (GGG)

 1. De verstrekking ‘begeleidingsgesprek nieuwe medicatie’ (BNM) is gewijzigd naar ‘begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen’ (GGG). Dat gebeurde na de de evaluatie uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, onder toezicht van een interuniversitaire adviesraad. De volgende maatregelen beantwoorden aan de aanbevelingen uit het evaluatierapport:
  • vormen van apothekers
  • informeren van patiënten en artsen
  • stimuleren van overleg en communicatie tussen apothekers en artsen
  • continue opvolging van het project.
 2. De ‘begeleidingsgesprekken voor goed gebruik van geneesmiddelen’ (GGG) zijn nu ook bedoeld voor de chronische astmapatiënten bij wie de astma onvoldoende onder controle is.
   

Voor welke patiënten is deze dienst bedoeld?

Chronische astmapatiënten die met het aanleggen van een dossier voortgezette farmaceutische zorg in de apotheek hebben toegestemd:

 • aan wie de arts voor de 1e keer een inhalatiecorticosteroïd (monopreparaat of combinatiepreparaat toegediend via doseeraërosol of drogepoederinhalator) heeft voorgeschreven
 • die chronische inhalatiecorticosteroïden nemen en bij wie de astma onvoldoende onder controle is.  In dat geval is het nodig om te controleren of aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De patiënt heeft geen GGG gekregen in de afgelopen 12 maanden.
  • De symptomen van astma traden op vóór de leeftijd van 50 jaar.
  • De controle over de astma is onvoldoende (wakker worden door astmaklachten of kortademigheid; herhaaldelijk gebruik van snelwerkende medicatie)
    

Waaruit bestaat de begeleiding?

Overeenkomstig het akkoord afgesloten door de apothekers en de ziekenfondsen, omvat de GGG-dienstverlening het gestructureerd en gedocumenteerd verstrekken van informatie en het peilen naar de verwachtingen en ervaringen van de patiënt:

 • bij de start van de behandeling of bij een wijziging van de farmacologische klasse in het kader van een bestaande chronische aandoening
 • wanneer de patiënt nood heeft aan bijkomende gepersonaliseerde begeleiding
 • bij de aflevering van acute medicatie die een bijzondere opvolging vereist.

Voor astma bestaat de GGG-dienstverlening uit 2 individuele gesprekken:

 • een 1e informatiegesprek:
 • bij de start van de behandeling en in afspraak met de patiënt, bij voorkeur zo snel mogelijk na de aflevering van het inhalatiecorticosteroïd
 • in de loop van de behandeling van een astmapatiënt die chronische inhalatiecorticosteroïden neemt en bij wie de astma onvoldoende onder controle is.
 • een opvolggesprek bij de hernieuwing van de medicatie of na een overeengekomen afspraak met de patiënt, bij voorkeur 3 tot 6 weken na het 1e informatiegesprek.

Uzelf of een collega voert de 2 gesprekken in uw apotheek. 

Hoe worden de gesprekken gevoerd ?

In de bijlagen III et IV.1 tot IV.11 van de overeenkomst apothekers – verzekeringsinstellingen staan de gesprekken, de inclusiecriteria en de te volgen procedures beschreven. De verslagen van deze gesprekken moet u meegeven aan de patiënt en bijhouden in zijn farmaceutisch dossier.

U hebt verschillende formulieren ter beschikking:

 1. voor het informatiegesprek :
  1. Samenvatting voor het dossier van de apotheker (Duitse versie)
  2. Samenvatting voor de patiënt (Duitse versie)
 2. voor het opvolggesprek :
  1. Samenvatting voor het dossier van de apotheker (Duitse versie)
  2. Samenvatting voor de patiënt (Duitse versie)

Waar worden de gesprekken gevoerd?

U moet beschikken over een geschikte ruimte waar vertrouwelijkheid en discretie gegarandeerd zijn.

Welke vergoeding krijgt u voor de GGG-dienstverlening?

U ontvangt een specifiek honorarium van 25,10 EUR op 01-01-2024 (BTW inbegrepen) per begeleidingsgesprek. De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedt dat bedrag volledig. Voor de patiënt is het begeleidingsgesprek dus volledig gratis. U moet het bedrag van de tegemoetkoming wel vermelden op het kasticket.

Waarom een begeleidingsgesprek?

Het ‘begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen’ (GGG) maakt het concept ‘voortgezette farmaceutische zorg’  concreet. Dit concept, op de patiënt gecentreerd, werd vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers.

Het medisch-farmaceutisch overleg rond deze begeleidingsgesprekken is onontbeerlijk voor het welslagen van de therapie.

Astma is immers een chronische ontsteking van de luchtwegen die in de meeste gevallen een dagelijkse basisbehandeling met inhalatiecorticosteroïden vereist. Ondanks het feit dat deze behandeling doeltreffend is voor de meeste patiënten (verbetering van de levenskwaliteit, daling verbruik van noodmedicatie) blijkt toch dat heel wat onder hen hun astma niet onder controle hebben.

Dit is vaak het gevolg van een gebrekkige therapietrouw van de basisbehandeling en/of een verkeerde inhalatietechniek. Door begeleidingsgesprekken te voeren met zijn patiënten kan de apotheker bijdragen aan een goed medicatiegebruik en een betere therapietrouw.

Contacten