print

Nomenclatuur van de kinesitherapie: aanpassingen

Hieronder  uitleg bij een aantal aanpassingen van de nomenclatuur van de kinesitherapie

Op deze pagina:

Tenlasteneming van patiënten met hersenverlamming vanaf 1 augustus 2024

Op 1 september 2019 pasten we de voorwaarden voor terugbetaling aan voor specifieke sessies kinesitherapie van ten minste 60 minuten voor patiënten met hersenverlamming, zowel voor als na hun 21e verjaardag, om beter tegemoet te komen aan hun specifieke behoeften.

Het is gebleken dat het aantal toegestane sessies van ten minste 60 minuten vaak ontoereikend was, vooral voor de jonge patiënten in hun groeifase.

Op 1 juli 2022 verhoogden we het aantal toegestane sessies en maakten we deze zittingen ook toegankelijk voor patiënten met een functioneel beeld van hersenverlamming, aangezien deze patiënten dezelfde therapiebehoefte hebben als patiënten met hersenverlamming.

Een formulier voor de kennisgeving van een GMFCS-score, een wijziging van een GMFCS-score of een verderzetting van de behandeling met 50 bijkomende verstrekkingen wordt ingevoerd in de regelgeving. (van toepassing tot 31 juli 2024)

De criteria en toepassingsregels werden beschreven in art. 7, §11, 4de tot 9de lid van de nomenclatuur.

Het is gebleken dat de tekst van deze laatste wijziging niet precies genoeg was en dat daardoor patiënten met musculaire en neuromusculaire aandoeningen en patiënten met uitgebreide motorische sequelen van medullaire oorsprong ook genieten van deze specifieke verstrekkingen, ook al was dat niet de bedoeling.

Op 1 augustus 2024, wijzigt artikel 7, § 11 om de categorieën patiënten te specificeren die recht hebben op specifieke prestaties van 60 minuten voor patiënten met hersenverlamming of een functioneel beeld van hersenverlamming.

U vindt hier een schema om u een beter inzicht te geven in de verschillende doelgroepen van patiënten waarop deze aanpassing is gericht en die daarom in aanmerking komen voor deze specifieke prestaties.

Een nieuw formulier voor de kennisgeving van een GMFCS-score, een wijziging van een GMFCS-score of een verderzetting van de behandeling met 50 bijkomende verstrekkingen wordt ingevoerd in de regelgeving (van toepassing vanaf 1 augustus 2024).  Het vervangt het formulier dat sinds 1 juli 2022 van toepassing is.

Toevoeging van de “acute gehele of quasi-gehele niet-geopereerde ruptuur van de achillespees” in punt f) van de lijst “Fa” vanaf 1 december 2023

Het blijkt dat een toenemend aantal gehele of quasi-gehele rupturen van de achillespees steeds vaker zonder chirurgische ingreep worden behandeld.
Deze niet-geopereerde situaties behoeven een kinesitherapeutische behandeling die gelijkwaardig is aan een geopereerde situatie, die recht geeft op een Fa.
Een punt "6) acute gehele of quasi-gehele  niet-geopereerde ruptuur van de achillespees" wordt daarom toegevoegd aan punt f) van de "F"-lijst.

Ook het kennisgevingsformulier "Fa" (bijlage 5 a) is aangepast.

Aanpassing van de nomenclatuur naar aanleiding van de operationalisering van de toepassing eAgreement voor de sector van de kinesitherapie

eAgreement maakt via MyCarenet de digitalisering van papieren stromen mogelijk. Dit betekent de uitwisseling tussen de kinesitherapeuten, de verzekeringsinstellingen en de adviserend artsen van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot alle registraties, aanvragen, kennisgevingen en verzendingen van documenten.

U vindt alle informatie betreffende deze toepassing terug op de website van Mycarenet via deze link : Nationaal Intermutualistisch College (NIC) - Kinesitherapeuten (mycarenet.be).
Om de tekst van de nomenclatuur in overeenstemming te brengen met het gebruik van deze toepassing, worden in de §§ 10, 11 en 14 van artikel 7 van de nomenclatuur kleine aanpassingen aangebracht.  
De belangrijkste aanpassing betreft de toevoeging van een § 22, waarin de toepassingsregels van eAgreement staan.

Toevoeging van de verstrekkingen artikel 14, n) met een waarde van K 225 of meer in punt A) a) van de lijst “Fa” vanaf 1 september 2023

Op 1 september 2022 namen we een art. 14, n) (Orthopedische heelkunde en neurochirurgie - Spine) op in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Dit artikel groepeert de verstrekkingen met betrekking tot de chirurgie van de wervelkolom:

  • artikel 14, k) (orthopedie), of
  • artikel 14, b) (neurochirurgie).

Binnen deze "verplaatste" verstrekkingen konden de verstrekkingen van artikel 14, n) met een waarde van N 200 of meer of K 225 of meer ten laste worden genomen binnen de lijst "Fa" (punten a), 1) en a), 2)  van § 14, 5°, A van de nomenclatuur kinesitherapie (artikel 7).

De "verplaatste" verstrekkingen van artikel 14 k) hebben in dit nieuwe artikel 14, n) in plaats van hun N-waarde een equivalente K-waarde gekregen.

Om de huidige situatie te handhaven worden de verstrekkingen artikel 14, n) derhalve in § 14, 5°, A van de nomenclatuur in een punt 5) vermeld met dezelfde waarde van K 225 of meer.

Ook het kennisgevingsformulier "Fa" is aangepast (bijlage 5 a).

Aanpassing van de nomenclatuur voor fibromyalgiepatiënten en patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)  vanaf 1 mei 2023 en aanpassing van het kennisgevingsformulier “Fb” voor fibromyalgiepatiënten vanaf 1 september 2023

Voor deze twee categorieën patiënten wordt, om aan de voorwaarden voor een tenlasteneming in de “Fb-pathologie” te voldoen, voortaan enkel nog verwezen naar een diagnose die na klinisch onderzoek en overeenkomstig de meest recente criteria die op internationaal niveau van toepassing zijn, is gesteld door een gespecialiseerde arts in:

  • in de reumatologie;
  • in de fysische geneeskunde en revalidatie;
  • in de neurologie of
  • in de inwendige geneeskunde. 

Een van deze specialisten moet de noodzaak om de behandeling voort te zetten bevestigen voor het einde van het eerste jaar dat volgt op het jaar waarin de eerste verstrekking van de behandeling heeft plaatsgehad. Deze bevestiging, getekend door de arts-specialist, moet voorkomen in het individuele kinesitherapiedossier.

Het kennisgevingsformulier “Fb” is aangepast sinds 1 september 2023, na deze aanpassing van de nomenclatuur voor fibromyalgiepatiënten en patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) vanaf 1 mei 2023.

Voor fibromyalgiepatiënten wordt de verwijzing vervangen naar “de diagnose die moet worden bevestigd door een arts-specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie op grond van een klinisch onderzoek dat de diagnostische criteria van de ACR (American College of Rheumatology) omvat”, door de korte formulering "die voldoen aan de voorwaarden beschreven in de nomenclatuur".

Voor patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) was deze korte formulering reeds vroeger opgenomen en verandert er dus niets in het kennisgevingsformulier “Fb”.

Verduidelijking verstrekkingen “bij de rechthebbenden thuis” vanaf 1 september 2022

In uitzonderlijke situaties doen patiënten een beroep op u op plaatsen zoals scholen, stageplaatsen, kampen, buitenschoolse opvang, werkplek, vakantieverblijf, bij familie of een mantelzorger, enz.., Deze plaatsen staan niet uitdrukkelijk vermeld in de nomenclatuur van de kinesitherapie.

Om u meer duidelijkheid te bieden over de aanrekening van uw verstrekkingen in deze gevallen hebben we een paragraaf aan de nomenclatuur toegevoegd:

“Onder "Verstrekkingen verricht bij de rechthebbende thuis" wordt verstaan alle verstrekkingen die aan de rechthebbende worden verleend in zijn wettelijke woonplaats of op elke andere plaats waar hij tijdelijk verblijft of woont.
Worden niet als woonplaats in de zin van deze paragraaf beschouwd : alle andere plaatsen van verstrekking die in § 1 van dit artikel zijn opgenomen.”

Specifieke verstrekkingen van 60 minuten in de “zware” pathologie: ook voor gehospitaliseerde patiënten in geval van bijkomende bronchopulmonaire infectie  vanaf 1 juli 2022

In situaties van bijkomende bronchopulmonaire infecties  bij aandoeningen op de lijst van zware aandoeningen, (rubriek j) ), kan u maximaal 30 verstrekkingen met een totale duur van minimum 60 minuten en bestaande uit ten minste twee verschillende periodes van behandeling,  per kalenderjaar aanrekenen. Per voorschrift  kan u maximaal 10 van deze verstrekkingen aanrekenen.

U kan deze specifieke verstrekkingen enkel aanrekenen in uw praktijkkamer en bij de patiënt thuis.  Voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen door een verergering van hun respiratoire pathologie kunnen ze ook zeer nuttig zijn.

Vanaf 1 juli 2022 kan u deze specifieke verstrekkingen dus ook aanrekenen voor gehospitaliseerde patiënten. Hiervoor gebruikt u de nieuwe verstrekking 562505.

De criteria en toepassingsregels worden beschreven in art. 7, §11, 15e en 16e lid van de nomenclatuur. 

Beperking van het maximum aantal "overschrijdingscodes" bij "courante" pathologieën vanaf 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 kan u de "overschrijdingscodes" bij "courante" pathologieën slechts 54 keer per patiënt per kalenderjaar aanrekenen, onafhankelijk van het aantal pathologische situaties.

Het betreft hier meer bepaald de nomenclatuurcodes 560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 564410 en 560615.

Voor het jaar 2021 houden we rekening met de "overschrijdingscodes" die u attesteerde vóór 1 augustus om te bepalen of het aantal van 54 keer is bereikt.

Integratie in de nomenclatuur van de herwaarderingstoeslagen voor uw eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1 juni 2021 gebruikt u niet langer de herwaarderingstoeslagen voor uw eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen. Deze toeslagen zijn nu geïntegreerd in de basisprestaties van de nomenclatuur.

INTEGRATIE VAN DE TOESLAG VOOR DE HERWAARDERING VAN DE EERSTE 9 BEHANDELINGSVERSTREKKINGEN VOOR “COURANTE”PATHOLOGIE

Vanaf 1 juni 2021

​NomenclatuurcodeBedrag​ Verstrekkingen​​
567011​​26,00 EUR​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst ​
​560011​22,26 EUR​Van de 10de  tot en met de 18de zitting van de behandeling
​567055​​26,00 EUR​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling

​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut in een ziekenhuis ​

​560114​22,26 EUR​Van de 10de  tot en met de 18de zitting van de behandeling
​567092​26,00 EUR​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling

​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut in een georganiseerde medische dienst ​

​560210​22,26 EUR​Van de 10de  tot en met de 18de zitting van de behandeling
​567136​27,37 EUR​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling


​bij de patiënt thuis. ​

​560313​23,63 EUR​Van de 10de  tot en met de 18de zitting van de behandeling
​567206​26,00 EUR​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling


​bij gehospitaliseerde patiënten ​

​560501​22,26 EURVanaf de 10de zitting van de behandeling
​567232 - 567243​26,00 EUR​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling

​in revalidatiecentra met een overeenkomst. ​

560534 - 560545​​17,34 EUR​Vanaf de 10de zitting van de behandeling

 

Vóór 1 juni 2021

​Pseudocode van de toeslagBedrag​Toeslag bij:​
562671​​3,74 EUR​Per verstrekking, de eerste tot en met 9e verstrekking van 560011, 560114, 560210 of 560313
562682​​3,74 EUR​Per verstrekking, de eerste tot en met 9e verstrekking van 560501
562693-562704​​8,66 EUR​Per verstrekking, de eerste tot en met 9e verstrekking van 560534-560545

 

 

Per behandeling houdt u rekening met het aantal pseudocodes die tussen 1 januari 2021 en 31 mei 2021 in rekening werden gebracht voor het aantal prestaties "van de 1ste  tot en met de 9de zitting" die u vanaf 1 juni 2021 mag aanrekenen.

Aangerekende pseudocodes brengt u dus in mindering van het aantal prestaties "van de 1ste  tot en met de 9de zitting" die u in 2021 mag aanrekenen.

INTEGRATIE VAN DE TOESLAG VOOR DE HERWAARDERING VAN DE EERSTE 20 BEHANDELINGSVERSTREKKINGEN VOOR “FA”- PATHOLOGIE

Vanaf 1 juni 2021

​NomenclatuurcodeMontant​ Verstrekkingen ​
​567276​25,00 EUR​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling


​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst ​

​563010​22,26 EUR​Van de 21ste tot en met de 60ste zitting van de behandeling
​567291​25,00 EUR​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling

 

​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut in een ziekenhuis ​

563113​​22,26 EUR​Van de 21ste tot en met de 60ste zitting van de behandeling
​567313​25,00 EUR​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling


​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut in een georganiseerde medische dienst ​

​563216​22,26 EUR​Van de 21ste tot en met de 60ste zitting van de behandeling
​567335​26,37 EUR​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling

 

​bij de patiënt thuis. ​

​563312​23,63 EUR​Van de 21ste tot en met de 60ste zitting van de behandeling
​567350 - 567361​25,00 EUR​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling

 

​in revalidatiecentra met een overeenkomst. ​

​563570 - 563581​17,34 EUR​Vanaf de 21ste zitting van de behandeling

 

Vóór 1 juni 2021

​Pseudocode van de toeslagBedrag​Toeslag bij:​
​562715​2,74 EUR​Per verstrekking, de eerste tot en met 20e verstrekking van 563010, 563113, 563216 of 563312
​562730-562741​7,66 EUR​Per verstrekking, de eerste tot en met 20e verstrekking van 563570-563581

Per behandeling houdt u rekening met het aantal pseudocodes die vóór 1 juni 2021 in rekening werden gebracht voor het aantal prestaties "van de 1ste tot en met de 20ste zitting" die u vanaf 1 juni 2021 mag aanrekenen. Deze aangerekende pseudocodes brengt u dus in mindering van het aantal prestaties "van de 1ste  tot en met de 20ste zitting" die u mag aanrekenen.

Integratie in de nomenclatuur van de toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier in de “courante” pathologie vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1 juni 2021 gebruikt u de toeslagen voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier in de “courante” pathologie niet langer. Deze toeslagen zijn nu vervangen door de verstrekkingen “Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling”.

Vóór 1 juni 2021

Verstrekkingen​Toeslag​ ​
​Individuele kinesitherapiezittingNomenclatuurcode​PseudocodeBedrag​
In de praktijkkamer van de kinesitherapeut, bij de patiënt thuis of opgenomen in het ziekenhuis​​560011, 560114, 560210, 560313 en 560501​639855 (ambulant)
639866 (gehospitaliseerd)
​6,50 EUR
In een revalidatiecentrum met een overeenkomst​​560534-560545​639870 (ambulant)
639881 (gehospitaliseerd)
​5,17 EUR
In een woon- of verblijfplaats van mindervaliden, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een woon- of verblijfplaats voor bejaarden​​560416, 564395,
560571
​639892​4,07 EUR

 

Vanaf 1 juni 2021

Verstrekkingen​Bedrag​
Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling​Nomenclatuurcode​
In de praktijkkamer buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst​​567033​6,50 EUR
In de praktijkkamer gelegen in een ziekenhuis​​567070​6,50 EUR
In de praktijkkamer gelegen in een georganiseerde medische dienst buiten een ziekenhuis​​567114​6,50 EUR
Bij de patiënt thuis​​567151​6,50 EUR
​Voor een in een ziekenhuis opgenomen patiënt​567221​6,50 EUR
In een revalidatiecentrum met een overeenkomst​​567254 - 567265​5,17 EUR
In een woon- of verblijfplaats van mindervaliden​​567173​4,07 EUR
​In een psychiatrisch verzorgingstehuis​566974​4,07 EUR
In een woon- of verblijfplaats voor bejaarden​​566996​4,07 EUR

 

De regels voor het gebruik van deze verstrekkingen voor de intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling blijven ongewijzigd ten opzichte van de regels voor het gebruik van de toeslagen voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier.

Een behandeling in de "Fa"-lijst voor situaties die een uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie vereisen: vereenvoudiging

Tot nu toe was het verplicht 18 verstrekkingen in de courante pathologie aan te rekenen alvorens een behandeling in de "Fa"-lijst te attesteren. Sinds 1 januari 2021 is het voor situaties waarin uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie nodig is niet meer verplicht.

Bijgevolg moet u niet langer een duidelijke verbetering van de symptomen aantonen aan het einde van deze 18 zittingen door middel van een begin- en eindbilan van de behandeling. Alleen het voorschrift van de behandelende arts-specialist blijft vereist. 

Invasieve technieken zoals dry-needling worden niet terugbetaald

Acupunctuur is uitdrukkelijk uitgesloten van terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De nomenclatuur maakt nu ook duidelijk dat de verzekering ook andere invasieve technieken zoals dry-needling niet vergoedt.

Invoering van een tweede grote kinesitherapiezitting op dezelfde dag in intensieve zorg
 

Wat verandert er? 

Vanaf 1 oktober 2017 kunnen patiënten opgenomen in intensieve zorg een tweede grote zitting op dezelfde dag krijgen.

In welke gevallen mag u die verstrekking attesteren?

Deze tweede grote zitting op dezelfde dag (nomenclatuurcode 564701), van een globale gemiddelde duur van 30 minuten, in de intensieve zorg mag geattesteerd worden op basis van een voorschrift die de noodzaak moet vermelden om een tweede zitting uit te voeren gedurende een globale gemiddelde duur van 30 minuten. De tweede kleine zitting op dezelfde dag (nomenclatuurcode 561540), van een globale gemiddelde duur van 15 minuten, in intensieve zorg mag nog geattesteerd worden maar deze twee verstrekkingen mogen niet gecumuleerd geworden op dezelfde dag.

Meer informatie

Contacten

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be