Het sociaal statuut van de apotheker

Als apotheker kan u genieten van het ‘sociaal statuut’ als u geconventioneerd bent. Wat houdt dat concreet in? Wat zijn de voorwaarden om het statuut te genieten en hoe verloopt de aanvraagprocedure?


Wat is het ‘sociaal statuut’?

Als geconventioneerde apotheker (titularis, adjunct of plaatsvervanger of apotheker-bioloog) hebt u recht op een jaarlijkse bijdrage, waarmee u bij een onderneming of erkende instelling het volgende kunt afsluiten:

 • een contract voor een vervangingsinkomen in geval van invaliditeit
  EN/OF
 • een pensioen- en/of  een overlijdensovereenkomst.

De bijdrage voor 2017 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad) is:

 • als u op jaarbasis gemiddeld minstens 38 uur per week hebt gewerkt: 2.917,71 EUR
 • als u op jaarbasis gemiddeld 28 tot 38 uur per week hebt gewerkt: 2.188,28 EUR
 • als u op jaarbasis gemiddeld 19 tot 28 uur per week hebt gewerkt: 1.458,86 EUR.

Deze bedragen zijn vastgesteld bij koninklijk besluit.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het statuut te genieten, moet u aan elk van de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot de huidige overeenkomst apothekers-verzekeringsinstellingen toegetreden zijn.
 2. U moet voor het hele jaar tot de overeenkomst toegetreden zijn.

Let op:
Bent u voor het eerst tot de overeenkomst toegetreden bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer? Dan is de bijdrage die u ontvangt evenredig met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).

Voorbeeld: Als u voor het eerst bent toegetreden op 1 oktober van een jaar, dan berekenen wij uw bijdrage als volgt:

bijdrage voor het volledige jaar X 3
12 (= aantal maanden van het jaar)

Als de bijdrage voor het volledige jaar 3.000 EUR zou zijn, dan zou u dus 750 EUR ontvangen.

 1. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief uitgeoefend hebben.

Let op:

 • Aan deze voorwaarden moet u niet voldoen in het jaar waarin u:
  • overlijdt
  • met wettelijk rustpensioen gaat
  • langdurig arbeidsongeschikt wordt of blijft
  • een wettelijke specialisatiestage in het buitenland volgt.
 • Als u in de loop van een jaar bepaalde definitieve sancties opgelegd krijgt, dan hebt u dat jaar geen recht op het sociaal statuut.

  Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 1. U en uw verzekeringsonderneming vullen het aanvraagformulier in:

Belangrijk:

 • De voorkant is bestemd voor u en voor uw verzekeringsonderneming.
 • De achterkant is bestemd voor u als u het hele jaar of een gedeelte ervan werkte als bioloog, adjunct, plaatsvervanger of meewerkend(e) echtgeno(o)t(e).
 • Zowel de voorkant als de achterkant moeten ondertekend worden.
 1. U of uw verzekeringsonderneming stuurt het aanvraagformulier naar ons op het adres vermeld in de rubriek Contacten. 

Belangrijk:
Stuur het formulier op tussen 1 januari en 31 maart van het jaar dat volgt op een dienstjaar. Voorbeeld: Aanvraagformulieren met betrekking tot het dienstjaar 2016 moeten wij ontvangen tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017.

Wat als u uw wettelijk pensioen hebt opgenomen of binnenkort zal opnemen?

Door een wijziging in de pensioenwetgeving kunnen wij in bepaalde gevallen geen bijdrage meer storten in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ). Dat hangt af van uw specifieke situatie:

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en uw wettelijk pensioen nog niet opneemt, terwijl u wel voldoet aan de voorwaarden tot opname van het wettelijk pensioen, dan komt u nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en op 1 januari 2016 al genoot van het wettelijk pensioen, dan komt u ook nog in aanmerking voor de jaarlijkse bijdrage op voorwaarde dat:

  • de pensioenovereenkomst werd gesloten voor 1 januari 2016

en

  • de aanvullende pensioenprestatie niet vereffend werd voor 1 januari 2016.

 • Als u in het toepassingsjaar uw activiteit verderzet en:
  • u uw wettelijk pensioen op 1 januari 2016 al hebt opgenomen EN uw aanvullende pensioenprestatie vereffend werd voor 1 januari 2016
  • of u uw wettelijk pensioen na 1 januari 2016 opgenomen hebt
  • of u nog zal opnemen in de loop van het toepassingsjaar

dan kunnen wij momenteel geen jaarlijkse bijdrage storten. Er is overleg over welk sociaal voordeel hiervoor in de plaats komt. Als u zich in die situatie bevindt, dan vragen wij u om voorlopig geen aanvraag in te dienen. We zullen via deze webpagina een aangepaste procedure communiceren, zodra hierover een nieuwe regelgeving is uitgewerkt.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 januari 2019