Het sociaal statuut van de apotheker

Als geconventioneerde apotheker kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.


Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten.

Wat is het ander voordeel bij pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kan u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet toetreden tot de overeenkomst apothekers-verzekeringsinstellingen voor het volledige premiejaar (jaar “X”).toegetreden zijn. Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan kennen wij het bedrag proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).

bedrag voor het volledige jaar X 3
12 (= aantal maanden van het jaar)

Als het bedrag voor het volledige jaar 3.000 EUR zou zijn, dan zou u dus 750 EUR ontvangen.

Gedurende dat jaar (jaar “X”) ten minste een gemiddelde activiteitsdrempel van 19 uur per week hebben bereikt. Deze en andere drempels verminderen we proportioneel, in verhouding tot het aantal dagen inactiviteit in de loop van het premiejaar.

 1. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsonderneming of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Als u echter in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties werden opgelegd, kunt u het sociaal statuut niet genieten.

Welk bedrag ontvangt u?

Voor het premiejaar 2021 gaat het om een bedrag van:

 • 3.099,43 euro als u op jaarbasis gemiddeld minstens 38 uur per week hebt gewerkt
 • 2.324,56 euro als u op jaarbasis gemiddeld 28 tot 38 uur per week hebt gewerkt
 • 1.549,73 euro als u op jaarbasis gemiddeld 19 tot 28 uur per week hebt gewerkt

Apothekers-titularissen worden van rechtswege geacht op jaarbasis gemiddeld minstens 38 per week te werken.

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, kennen we het bedrag proportioneel toe in functie van uw periode van toetreding (volledige maanden van toetreding).

Let op:

Vanaf premiejaar 2021 zijn de activiteitsdrempel voor apothekers-biologen (in opleiding) en het bedrag van de premie gelijkgesteld aan die van artsen-biologen (in opleiding).

De Covid-19-pandemie en impact op de activiteitsdrempels

We voorzien geen verlaging van de activiteitsdrempels 2021 ingevolge de Covid-19-pandemie. Activiteiten in test-, triage- en vaccinatiecentra komen wel in aanmerking, ongeacht de aard van de activiteit (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

U  kan een bewijs van uw aantal gepresteerde uren in dit type centra  toevoegen aan uw aanvraag per mail of via de post.

Alle schriftelijke bewijsstukken opgesteld, gevalideerd of aanvaard door een voor de centra representatieve derde, met duidelijke indicatie van de gepresteerde uren komen hierbij als bewijs in aanmerking. Vallen hier bijvoorbeeld onder:

 • Aanvaarde facturen
 • (Interim)contracten
 • Loonfiches
 • Verklaringen vanwege de centra

Opgelet: een verklaring op eer die u zelf opstelde volstaat niet!

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

We automatiseerden we de aanvraagprocedure, zodat ze eenvoudiger is voor u, als zorgverlener.

Heeft u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

De geautomatiseerde procedure verloopt als volgt:

 1. De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door

 2. In de loop van de maand februari van jaar X+1, heeft u toegang tot uw dossier voor het premiejaar X in de MyRiziv-module “Sociaal statuut”.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens kunnen raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier koppelen (bv. als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering)

 3. Hebben wij voor u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel? Dan zullen wij voor u in juli-augustus X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht heeft (=evaluatieresultaat).

  Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met:
  • uw profielgegevens
  • de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ

 4. In de periode juli-augustus X+1 kunt u, als u dat wenst, uw evaluatieresultaat in MyRiziv raadplegen.
  • Heeft u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in MyRiziv is vrijblijvend.
  • Heeft u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via MyRiziv bezorgen.
   Was u gedurende het volledige premiejaar titularis of werknemer in een apotheek? Dan hoeft u ons geen extra gegevens te bezorgen. Als u als zelfstandige niet-titularis aan de slag was, dan zal u ons een bewijs van uw activiteit moeten overmaken.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden? Dan kan u via MyRiziv alsnog een premieaanvraag indienen.

 5. Vanaf september X+1 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om een beslissing online te betwisten.

Heeft u recht op het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timings als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Mijn huidige financiële gegevens” in MyRiziv kan raadplegen of invullen.

Uw mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (wijziging van contractgegevens, terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Heeft u ons nog geen mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Mijn contactgegevens” in MyRiziv in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij voor u geen automatische premie-aanvraag hebben aangemaakt, dan kunt u een papieren aanvraag indienen vanaf juli tot eind augustus X+1.
 • Wij sturen onze beslissen via de post, als wij geen emailadres voor u geregistreerd hebben.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing.

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 15 juli 2022