print

Nationale overeenkomst V/96 tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen

De Overeenkomstencommissie vroedvrouwen-verzekeringsinstellingen heeft een nationale overeenkomst opgesteld en gesloten in 1996. Die overeenkomst legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de vroedvrouwen en de ziekenfondsen. Ze bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden vroedvrouwen mogen aanrekenen. De overeenkomst wijzigen is mogelijk via een wijzigingsclausule.

Op 12 december 2023 heeft de Overeenkomstencommissie zo’n nieuwe wijzigingsclausule gesloten.

Op deze pagina:

9e wijzigingsclausule bij de Nationale overeenkomst

De Overeenkomstencommissie heeft op 12 december 2023  een nieuwe wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen gesloten.
Deze wijzigingsclausule is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2024.

De wijzigingsclausule bevat de volgende krachtlijnen:

 • Toevoeging van een voorwoord aan de overeenkomst
 • Een selectieve indexering van de honoraria op 1 januari 2024 voor bepaalde verstrekkingen:
 Index %
1. Inspuiting5,79%
2. Prenatale zorgen5,79%
3. Arbeidsfase5,79%
4. Verlossingen5,79%
5a. Postnatale zorgen tem dag 50,00%
5b. Postnatale zorgen vanaf dag 6 
 • Postnataal toezicht en verzorging vanaf dag 6
 
 • Bij de patiënt thuis
10,65%
 • In het ziekenhuismilieu
5,79%
 • Niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu
5,79%
 • Raadplegingen omtrent borstvoeding
 
 • Bij de patiënt thuis
10,65%
 • In het ziekenhuismilieu
5,79%
 • Niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu
5,79%
 • Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag van
  het postpartum op de dag na het ontslag van de moeder en/of
  het kind uit het ziekenhuis of bij dringende gevallen, in het
  weekend of op een feestdag
5,79%
 • Postnataal toezicht en verzorging thuis bij verwikkelingen
 
 • Bij de patiënt thuis
5,79%
 • In het ziekenhuismilieu
5,79%
 • Niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu
5,79%
Reiskosten5,79%

 

De selectieve indexering maakt het mogelijk om de honoraria voor de postnatale zorg na de vijfde dag postpartum die zijn verleend in de thuisomgeving te herwaarderen, gelet op het belang van de ondersteuning thuis van de bevallen vrouw tijdens die periode. 

Het toevoegen van een voorwoord aan de overeenkomst maakt het mogelijk om een reeks engagementen, waaronder een éénmalige verlenging van de conventiepremie,  te formaliseren die voortkomen uit overleg tussen vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en de Minister van sociale zaken, gevolgd door overleg met verzekeringsinstellingen. Deze engagementen, evenals de werkzaamheden met betrekking tot een nieuwe financiering van de sector, bieden nieuwe perspectieven voor vroedvrouwen.     

Wat zijn de gevolgen van toetreding ?

Als u toetreedt tot de overeenkomst, dan:

Een eenmalige verlenging van de conventiepremie in 2024 voor geconventioneerde vroedvrouwen is voorzien, meer informatie hieromtrent volgt.

De overeenkomst geldt voor de toegetreden vroedvrouwen, ongeacht het toetredingspercentage van de beroepsgroep.

Hoe kunt u toetreden tot de nationale overeenkomst ?

Bent u nog niet ingeschreven bij ons en wilt u een RIZIV-nummer aanvragen?

Op het moment van uw inschrijving vragen wij u of u al dan niet wilt toetreden tot de nationale overeenkomst. U kunt tot 30 dagen na uw inschrijving weigeren om toe te treden tot de overeenkomst.

Bent u wel al ingeschreven bij ons?

Dan passen wij bij een wijzigingsclausule de volgende regels toe:

 • Als u uw toetredingsstatus niet wilt veranderen, dan hoeft u geen administratieve stappen te zetten:
  • Bent u toegetreden tot de nationale overeenkomst V/96 en wilt u die toetreding behouden na deze wijzigingsclausule? Dan hoeft u niets te doen.
  • Bent u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst V/96 en wilt u na deze wijzigingsclausule nog altijd niet toetreden? Dan hoeft u ook niets te doen.
 • Als u uw toetredingsstatus wel wilt veranderen, dan kunt u ons dit melden binnen de 30 dagen na verzenden van de omzendbrief d.w.z. ten laatste op 13 maart 2024.
  • Als u niet toegetreden bent tot de overeenkomst en u wil toetreden, stuurt u het toetredingsformulier via e-mail naar nursenl@riziv-inami.fgov.be of per post naar de hoofdzetel van het RIZIV (adres zie onderaan deze webpagina). Uw toetreding is in dat geval geldig vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing. Uw recht op de conventiepremie, de telematicapremie en het sociaal statuut zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2024.
  • Als u uw toetreding tot de overeenkomst niet wil behouden, dan stuurt u het weigeringsformulier via e-mail naar nursenl@riziv-inami.fgov.be of per post naar de hoofdzetel van het RIZIV (adres zie onderaan deze webpagina). Uw niet-toetreding gaat in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.

Contacten

Afdeling Vroedvrouwen

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling vroedvrouwen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel